Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sammanträde 26 november 2013

Kl 09.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Dagordning
1 Val av protokollsjusterare.  
2 Ledamöternas eventuella frågor. 
3 Anmälan av motioner. 
4 Anmälan av medborgarförslag 
5 Anmälan av interpellationer. 
6AU § 308, KS § 232Motion om utbildning för nämndemän.PDFKS 2013-336
7AU § 309, KS § 233Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum.PDFKS 2013-219
8AU § 310, KS § 234Motion om förbättrad och säkrare trafikmiljö för invånarna i Slöinge.PDFKS 2013-234
9AU § 321, KS § 242Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade.PDFKS 2013-183
10AU § 322, KS § 243Motion om att införa digitala fiskekort.PDFKS 2013-129
11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAU § 324, KS § 244Motion om att förbjuda tiggeri på allmän plats.PDFKS 2013-347
12AU § 311, KS § 235Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar.PDFKS 2012-392
13AU § 330, KS § 248Medborgarförslag om möjlighet att rösta via datorn i alla omröstningar.PDFKS 2013-350
14AU § 305, KS § 231Intentionsavtal mellan Högskolan i Halmstad och Falkenbergs kommun.PDFKS 2013-238
15AU § 317, KS § 238Översyn av taxor inom miljöbalkens område.PDFKS 2013-357
16AU § 318, KS § 239 Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter.PDFKS 2013-356
17AU § 327, KS § 245VA-taxa 2014.PDFKS 2013-353
18AU § 328, KS § 246Taxa för återvinningscentraler och grönavfalls- abonnemangPDFKS 2013-354
19AU § 329, KS § 247Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxan 2014.PDFKS 2013-171
20AU § 334, KS § 250Inrättande av ”K-center” i Falkenbergs kommun. (Rolf Landholm) PDFKS 2013-267
21AU § 335, KS § 251Delårsrapport januari-augusti 2013. PDFKS 2013-365
22 Val av ledamot i överförmyndarnämnden efter Gösta Svensson (S).KS 2013-360
23 Val av ledamot i överförmyndarnämnden efter Ragnhild Lundahl (M).KS 2013-361
24 Val av ledamot i socialnämnden efter Göran Persson (S).KS 2013-362
25 Avsägelse från Silvia Werecki (FP) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.KS 2013-376
26 Eventuellt tillkommande valärenden. 
27 Meddelanden. 
28AU § 336, KS § 252Budget för 2014, budgetramar för 2015 och kommunplan för 2016. PDFKS 2013-297
  CESAK:s protokoll samt kommentarer från facken, protokoll från Samverkansgrupperna.PDF 
  Socialdemokraternas budgetförslagPDF 
  Vänsterpartiets budgetförslagPDF 
  Miljöpartiets budgetförslagPDF 
  Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 - Ärende nr 21PDF 
  Falkenberg 2013-11-13 
  GunMarie Stenström Henrik Lundahl 
  Ordförande Sekreterare 
Sidan uppdaterad: 2013-11-27