Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunala råd

Kommunen har tre rådgivande organ knutna till organisationen: rådet för social hållbarhet, kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. Rådet för social hållbarhet behandlar frågor som rör hälsa och livsvillkor bland våra invånare. Pensionärsrådet och handikapprådet är till för att ge äldre och funktionshindrade möjlighet till inflytande över frågor som särskilt berör dem.

Rådet för social hållbarhet

Rådet för social hållbarhet är en samverkansplattform för kommunen, Falkenbergsnämnden Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg kring frågor som rör social hållbarhet.

Rådet ska verka för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa bland invånare i Falkenbergs kommun. Arbetet sätter medborgarens välfärd och hälsa i fokus och riktar uppmärksamhet på insatser som bidrar till en ökad social hållbarhet, som ligger i linje med kommunens och regionens mål och ambitioner. Rådets ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och samordnat arbete lokalt, som leder till goda resultat.

Rådet sammanträder minst tre gånger per år. I rådet sitter Kommunstyrelsens arbetsutskott, Falkenbergsnämndens presidie, Polismyndighetens representant, samt tjänstemän från alla tre samverkande organisationer. Det är kommunstyrelsens ordförande som sammankallar rådet.

Gemensamt prioriterade områden 2016-2017

  • ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak): Rådet ska verka för ett Falkenberg fritt från narkotika och doping samt ett minskat bruk av alkohol och tobak.
  • Tillit och trygghet: Rådet ska verka för ett Falkenberg där invånarna känner en ökad tillit och trygghet.
  • Barn och ungas uppväxtvillkor: Rådet ska verka för att alla barn och unga som växer upp i Falkenberg ska ha goda uppväxtvillkor.

Samverkansöverenskommelse 2016-2017

Som gemensam utgångspunkt har Kommunen, Falkenbergsnämnden Region Halland och Lokalpolisområde Falkenberg tecknat en samverkansöverenskommelse för 2016-2017. Överenskommelsen ska utgöra plattform och ram för en stabil och varaktig samverkan och ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett forum för diskussion, information och samråd mellan kommunens olika nämnder och företrädare för funktionsnedsatta. Kommunens alla handikapporganisationer är representerade i rådets referensgrupp, som initierar olika ärenden för rådet att ta upp. Enkelt avhjälpta hinder är ett arbetsområde som varit aktuellt i ett flertal år och som handikapprådet fortfarande arbetar med. Aktuellt är tillgänglighet inom turistnäringen, i samarbete med länets övriga kommunern.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet sammanträder sex gånger per år.

Rådet är knutet till socialnämnden, som inom sig utser två representanter till rådet, varav en som rådets ordförande. Övriga rådsledamöter utses av pensionärsorganisationerna.

Kommunala pensionärsrådet ska informeras om frågor som gäller äldre och ge pensionärerna inflytande i kommunernas nämnder och styrelser. Rådet kan ta initiativ till nya pensionärsfrågor i kommunen. Det ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Innan kommunen fattar bindande beslut som gäller pensionärer ska rådet informeras och ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter.

Sidan uppdaterad: 2017-09-29

Protokoll rådet för social hållbarhet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017
2016

Protokoll handikapprådet

Protokoll pensionärsrådet