Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Hemtjänsten centrum

Socialförvaltning

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, stödinsatser för barn, ungdom och familjer, missbruks/beroendevård, ekonomiskt stöd, invandrings/flyktingfrågor och hemsjukvård.

Förvaltningen är organisatoriskt indelad i sex avdelningar; kvalitets- och utredningsavdelning, administrativ avdelning, IT/verksamhetsstöd, flykting/integration, myndighetsavdelning och egenregi. Dessutom finns privata företag som driver en del av verksamheten genom avtal med socialnämnden, bl a all verksamhet inom funktionsnedsättningsområdet.

Förvaltningsledning

 

 

Johan Klingborg

Socialchef

 

Eva-Lena Dahl

Administrativ chef

 

Karin Fahlman

Verksamhetschef myndighetsavdelningen

 

Martina Lund

Verksamhetschef Falkenbergs egen regi

 

Eva-Marie Gustavsson

Avdelningschef kvalitets- och utredníngsavdelningen

 

Birgitta Lomander Johansson

Avdelningschef IT & Verksamhetsstöd

 

Tor Jacobsen

Verksamhetschef flykting/ integration

 

 

Administrativ avdelning

Denna avdelning ansvarar bl a för personaladministration, arbetsmiljöfrågor, ekonomi/ budget, information och förvaltningens kansli.

Kvalitets- och utredningsavdelning

Arbetar främst med kvalitetsuppföljning och utvärdering, upphandlings/avtalsfrågor och allmänt utredningsarbete. Inom avdelningen hanteras också kost/livsmedelsfrågor och tillsyn av hälso- och sjukvården.

IT och verksamhetstöd

Avdelningen arbetar med administration, utveckling och support av förvaltningens IT- system samt administrativt stöd i förvaltningens verksamheter.

Myndighetsavdelning

Inom myndighetsavdelningen finns alla delar av socialförvaltningens verksamhet, utom flykting/integration, som utreder och fattar beslut om vård- och stödinsatser enligt gällande lagar och föreskrifter. Här finns också tillståndshandläggaren för serveringstillstånd m m.

Egenregi

All verksamhet som socialförvaltningen driver i egen regi har samlats i denna avdelning. Här finns den kommunalt drivna äldreomsorgen, den kommunala hälso- och sjukvården, förebyggande tjänster (anhörigstöd, frivilligverksamhet m m) och behandlingsverksamhet inom barn- och familjeområdet.

Flykting/integration

Ansvarar för all myndighetsutövning och verksamhet inom flykting- och integrationsområdet.

Sidan uppdaterad: 2017-09-08