Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Flygbild FALKENBERGS CENTRUM

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen består av fem enheter; bygglovsenheten, planenheten, mark- och exploateringsenheten, gata-och trafikenheten och bygg- och projektenheten.

Avdelningen lyder under fyra olika politiska nämnder: kommunstyrelsen, bygglovsnämnden, tekniska nämnden och trafiknämnden.

Gata- och trafikenheten

Gata- och trafikenhetens verksamhet omfattar ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av vägar där kommunen är väghållare. I enhetens uppdrag ingår myndighetsutövning inom trafikområdet, parkeringsövervakning, trafiksäkerhetsarbete och kommunala bidrag till enskilda vägar.

Mark- och exploateringsenheten

Mark- och exploateringsenhetens basverksamhet innebär förvaltning och förädling av kommunens markinnehav. Enheten ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet innebärande att detaljplaner genomförs på kommunal mark för att tillgodose behovet av bostads- och verksamhetstomter. Enheten upplåter mark för ca 400 badstugor och handhar upplåtelse av kolonilottområden.

Kommunens GIS-verksamhet ingår i Mark- och exploateringsenheten och ansvarar för produktion och ajourhållning av primärkarta.

Planenheten

Planenheten arbetar med att förvalta det kommunala planmonopolet och har i uppgift att vara ett kunskapsstöd för politiken så att det finns strategier och fakta att ta stöd i vid beslut av markanvändningsfrågor. Planenheten är ansvarig för den översiktliga planeringen och tar fram både översiktsplaner och detaljplaner. Planenheten arbetar också med frågor som rör naturvård och tillämpningen av miljöbalken.

Bygglovsenheten

Bygglovsenhetens verksamhet hanterar ansökningar och utövar tillsyn avseende byggande. Enheten ansvarar för att bevilja eller avslå bygglovsansökningar och anmälningar samt att utöva tillsyn. En del av verksamheten handlägger ansökningar om bostadsanpassning. Till den dagliga driften ingår även att tillhandahålla ritningar från bygglovsarkivet och informera om regelverk.

Bygg- och projektenheten

Bygg- och projektenhetens verksamhet är att äga, förvalta och utveckla kommunens lokaler och att tillhandahålla lokaler för kommunens förvaltningar.

Sidan uppdaterad: 2017-02-28