Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Mer information

Under äldre medeltiden skedde köp av fastigheter/jord alltid offentligt på tinget. Genom uppbud gav man släkten tillfälle att använda sin förköpsrätt så att jorden bevarades åt ätten. Senare blev det, trots förbud, vanligt med s k bänkköp. Man slöt ett köpeavtal varefter köparen fick uppbjuda fastigheten/jorden på rådstugan och ge släktingarna möjlighet att lösa till sig den.

Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet rådde ungefär samma former för köp, försäljning och byte av jord som gällt under medeltiden. Köparen inprotokollerar köpebrevet på tinget eller på rådstugan i städerna och uppbjuder fastigheten på tre sammanträden innan han/hon får fasta (motsvarande vårt lagfartsbevis).  

Vid pantsättning av jord var det under medeltiden och ända till slutet av 1600-talet vanligt med s k brukspant, där långivaren/borgenären fick bruka jorden till dess panten återlöstes. Borgenären fick alltså en form av ränta, trots att kyrkan, i varje fall på medeltiden, betraktade det som ocker att ta ränta.

Så gick det till i Falkenberg

På rådstugan i Falkenberg inprotokollerar alltså köparen av en fastighet eller ett stycke mark  köpebrevet, dvs låter läsa upp det och ofta också underteckna det med vittnen. Köpet förs sedan in i rådstugurättens protokoll.

Knappt hälften av de 175 notiserna rörande köp, försäljning och pantsättning jag påträffat 1695-1712 utgörs av pantsättning. På samma sätt som när det gäller försäljning uppträder långivaren på rådstugan och presenterar ett pantebrev eller obligation för inprotokollering. Ofta pantsätter Falkenbergsborgarna ett stycke mark, åker eller äng, som när lånet inte kan lösas säljs vidare av långivaren. Fattigdomen bland de cirka 300 invånarna i Falkenberg torde ha varit omfattande och de små tegarna utanför stadskärnan gav snål skörd inte minst därför att de ofta var täckta av flygsand men inbringade ändå en viss summa när de pantsattes. Det är inte bara vanliga borgare som pantsätter sina hus och sin jord. Även Falkenbergs borgmästare var uppenbarligen i stort behov av pengar. Johan Larsson, som avled 1676/77, lämnade efter sig så stora skulder att hans hustru ännu tjugo år efter hans död kämpade med fordringsägarna. Bland annat hade Johan Larsson pantsatt "hemmanet Herting i Årstads socken som var ett donationshemman tillhörande Kungl Maj:t" (1698-12-07) och som han följaktligen inte hade rätt att pantsätta. Hans Giertssons Lubinus (borgmästare 1686-1704) pantsatte sitt hus till sin efterträdare Germund Skepsgård och slutade som tiggare. Inte mycket bättre gick det för Germund Skepsgård själv (1705-1708) som hamnade i arresten på Varbergs fästning. Efter dessa skandaler fanns det säkert god anledning för landshövdingen att utse en Halmstadsbo som efterträdare till Skepsgård.

I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet har kyrkan uppenbarligen inte längre några samvetsbetänkligheter när det gäller att ta ut ränta och kyrkoinspektören Olof Gillman klagar vid ett tillfälle (1710-08-31) över att varken kapital eller ränta är betald. Även vid andra lånetransaktioner räknades uppenbarligen med ränta. Bertil Persson Brodd har 1698 en skuld till Kungl Maj:ts ständers Banco Contoir i Göteborg (1698-12-05). Det upplånade kapitalet var 150 daler smt (silvermynt) och räntan anges vid tillfället uppgå till 30 daler smt — tyvärr ges ingen antydan om hur länge lånet löpt.
Notiserna om köp, försäljning och pantsättning ger många intressanta uppgifter om hus i staden, namnen på åkrar och ängar och beskrivning av var dessa ligger. Riktigt intressanta är de fåtal gånger då protokollet anger var en fastighet inne i staden är belägen t ex "Lars Snickares gård vid Bommen" (1695-03-11) eller "hus, gård och hageplats belägen på Storgatan intill Tvärsträtet emellan baron, kapten Ankarstiernas och Tollenius hus och gård" (1708-05-16). När det gäller att beskriva läget på åkrar och tegar utanför stadskärnan på Nybys gärde och i Strandlyckorna är protokollen ofta utförliga t ex "Tvenne små åkrar i Strandlyckorna emellan Per Olssons på den ena och avlidne Börje Brodds på den andra sidan strax nedan Vinbergagården utanför Olof Repslagares" (1698-03-01).
Dessutom finner man ofta intressanta uppgifter om ägarna/säljarna och i vissa fall (se bl a 1712-03-26) en hel släktutredningSidan uppdaterad: 2013-06-18