Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Renskriven text

Falkenberg, 1866-01-09

[MARG:]Ank. 21/2 66.
{1899 1876}

Utdrag af Protokollet, hållet hos
Magistraten i Falkenberg den 9:de
Januari 1866.

{No 3. S. D.}

Genom kungörelse i stadskyrkan samt
särskildt anslag hade stadens wid allmän Rådstuga
röstberättigade innewånare blifwit kallade att den-
na dag sammanträda inför Magistraten för wal
af stadsfullmäktige; Och då detta ärende nu före
togs inställde sig Herr kaptenen P. G. Kuylenstjer
na, Herr Rektorn P. G. Petersson, Herr Borgmästa-
ren A. M. Lundberg, Handlanderne E. P. Wenner
sten, J. Öhrwall, P. J. Lundberg, Alfred Lundberg,
A. G. Hellman och C. W. Öhrwall, kopparslagaren
E. A. Borgström samt förre kronoLänsmannen
A. J. Wetterlund mfl.
Sedan Ordföranden föredragit de §§ i kongl.
Förordningen den 21 Mars 1862, angaende kommu
nalstyrelse i stad, hwilka skulle tjena till rättesnö-
re wid walet, anmärkte förre kronolänsmannen
Wetterlund, biträdd af Handlanden C, W, Öhr-
wall, att då det allmänna Rådstugans beslut
af den 19:de sistlidne December hwarigenom stadens
innewånare till stadsfullmäktige öfwerlåtit sin
beslutande rätt i kommunala angelägenheter, först
sistliden dag blifwit justeradt och således ej ännu
wunnit laga kraft, hade walet blifwit förtidigt
utlyst och borde derför ej i dag företagas, hwarjem
te såwäl Wetterlund som C. W. Öhrwall mfl.
hemställde, huruwida drätselkammarens leda

[MARG:]{Utan lösen} Stadsfullmäktige.

möter, hwilka hade stadens medel om händer samt
en för alla och alla för en wore derför redo skyldige,
kunde till stadsfullmäktige wäljas; men enär valet
blifwit lagligen utlyst, lemnades förstberörde an-
märkning utan afseende af Magistraten, som jem
wäl, wid det förhållande att drätselkammarens le-
damöter icke funnos upptagne bland de personer,
hwilka enligt 29 § i nyssnämnde kongl. förord-
ning icke wore valbare, förklarade hinder ej mö-
tas för deras inwäljande bland fullmäktige.
Emot desse beslut anmälte Wetterlund och
C. W. Öhrwall missnöje; hwarefter förekom frå-
gan om valsättet, derwid kopparslagaren Borg-
ström, Herr Rektor Petersson och Handlanden
J. Öhrwall yrkade att valet måtte ske med slut-
ne sedlar, hwilket likwäl bestreds af Wetterlund
och C. W. Öhrwall, de der önskade öppet val.
Då emellertid sådant äskats föreskref Ma-
gistraten, under åberopande af stadgandet i 22 §
af oftanämnde Kongl. förordning, att valet skul-
le förrättas med slutne sedlar; Och sedan Wetter-
lund och C. W. Öhrwall jemwäl häremot an-
mält missnöje, föredrogs walet, hwilket, efter
walsedlarnes öppnande och rösternes uppsumme-
ring befanns hafwa sålunda utfallit att följande
20 personer blifwit till stadsfullmäktige utsedde
nemligen
Herr Rektorn P. G. Petersson med        487 röster
Bagaren C. W. Dahlberg                  486 röster
Herr kaptenen P. G. Kuylenstjerna       485 röster
Bokbindaren S. H. Ohlson                485 röster
Garfwaren M. Rörbeck                    475 röster
Handlanden J. P, Hallberg               470 röster v
Handlanden A. P. Josefsson              464 röster
Handlanden E. P. Wennersten             450 röster
Kakelugnsmakaren H. Törngren            446 röster
Handlanden Alfred Lundberg              421 röster
Herr Doktor G. Ehrengranat              397 röster
Guldsmeden A. J. Lundberg               396 röster
Kopparslagaren E. A. Borgström          395 röster
Handlanden J. Öhrwall                   375 röster
[v] Handlanden P; Lundberg              373 röster
Landtbrukaren D. Lundberg               373 röster
Apotekaren A. W. Davidsson              367 röster
Handlanden A. G. Hellman                364 röster
Guldsmeden C. A. Wallberg               260 röster
samt Skeppstimmermannen Sjunne Persson  253 röster
Närmast derefter i röstetal wore Snickaren T. Lind
qwist och Skepparen Swen Jönsson, hwilka er
hållit den förre 218 och den sednare 215 röster.
Slutligen tillkännagafs att valprotokollet
komme att Måndagen den 15 i denna månad
klockan 12 på dagen justeras.

Som ofwan
På Magistratens wägnar
/Rich, Palm./

Sidan uppdaterad: 2013-08-29