Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Begreppsdefinitioner

Styrmodellen innehåller ett flertal olika begrepp med särskild betydelse som kan vara bra att känna till. Nedan följer förklaringar och definitioner av dessa.

Vision

Falkenbergs kommuns vision är ”Vi växer för en hållbar framtid!”. Visionen är att betrakta som slagordsformuleringen av fullmäktigemajoritetens politiska viljeinriktning och utgör det övergripande strävansmål som all kommunal verksamhet har att förhålla sig till.

Utöver kommunens övergripande vision kan olika verksamheter ha sina egna visioner. Barn och utbildningsnämndens vision är t ex: ”Alla ska lyckas!”

Politisk viljeinriktning

Den politiska viljeinriktningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utgörs av ett blocköverskridande visionsdokument antaget i kommunfullmäktige.

Värdegrund

Falkenbergs kommuns värdegrund sammanfattas i dessa tre gemensamma interna ledstjärnor:

 • Gott bemötande
  Vi är professionella och ger god service. Vi visar varandra omtanke och respekt. Vi är kommunen vi själva vill möta.
 • Tillsammans
  Vi samarbetar och gör varandra bättre. Vårt uppdrag är gemensamt. Vi hjälper och stöttar varandra. Tillsammans når vi längre.
 • Nyfikenhet
  Vi känner tillit och ser möjligheter. Vi är modiga och engagerade. Vi visar intresse för varandra och vår omvärld. Vi vågar drömma stort.

Grunduppdrag/Basverksamhet

Grunduppdraget är det uppdrag varje given del av organisationen är satt att utföra. Dess existensberättigande skulle man kunna säga. Det är en överordnad part som definierar grunduppdraget. Det kan vara en verksamhetschef, förvaltningschef, nämnd, kommunfullmäktige eller staten.

Grunduppdraget utgör grunden för organisationens huvudsakliga verksamhet, eller basverksamhet som den också benämns. Med kommunens, och i förekommande fall verksamhetens, vision för ögonen utgår verksamheten från grunduppdraget och präglas av kommunens gemensamma värdegrund.

Exempel på grunduppdrag är fullmäktiges reglementen till nämnderna och ägardirektiv till bolagen, förvaltningschefens delegering av grundskoleverksamheten till chefen för grundskolan och grundskolechefens delegering av en specifik skolas verksamhet till en eller flera rektorer.

Kritiska kvalitetsfaktorer

Kritiska kvalitetsfaktorer (KKF:er) är faktorer som utgör förutsättningar för eller resultat av verksamheten beroende på vilket perspektiv man har vid definitionen av dem. I styrmodellen delar vi in KKF:erna i fyra olika perspektiv:

 • Målgruppsperspektiv
 • Verksamhetsperspektiv
 • Ekonomisk perspektiv
 • Medarbetarperspektiv

KKF:er ur ett verksamhets-, ekonomiskt-, och medarbetarperspektiv handlar främst om vad som är kritiskt för att kunna leverera en verksamhet med förväntad kvalitet, d v s förutsättningar, medan KKF:er ur ett målgruppsperspektiv handlar om vad i verksamheten som är kritiskt för målgruppen, d v s dem verksamheten är till för ,och det är främst resultatet av verksamheten.

KKF:erna ur medarbetar- och ekonomiperspektivet bestäms i Falkenbergs kommun helt, eller delvis centralt från Kommunstyrelseförvaltningen. KKF:er ur ett verksamhetsperspektiv bestäms helt eller delvis av respektive verksamhet självt och KKF:er ur ett målgruppsperspektiv bestäms i samråd med den part som definierat verksamhetens grunduppdrag. Det kan vara lämpligt för varje organisatorisk enhet (Förvaltning, verksamhet/avdelning, enhet) att definiera ungefär 8-12 KKF:er.

Kritiska kvalitetsfaktorer följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer som helst ska vara mätbara. Exempel på det kan vara olika typer av enkäter och statistik. Det är bra om indikatorerna inte byts ut för ofta för att kunna avgöra förbättringar eller försämringar över tid.

Kvalitetsindikatorer kan, men behöver inte, vara kopplade till målvärden. Målvärderna i sin tur kan antingen vara absoluta (målet är att uppnå en viss nivå) eller relativa (målet är att uppnå en viss nivå i relation till något, t ex i relation till övriga kommuner eller i relation till förra årets resultat).

Exempel på KKF:er kan vara:

 • God ekonomisk hushållning (Ekonomiskt perspektiv)
 • Kommunen som arbetsplats (Medarbetarperspektiv)
 • Kommunikation, Samverkan, Systemstöd, Lokaler… eller nästan precis vad som helst som betraktas som en viktig förutsättning för verksamheten (Verksamhetsperspektiv)
 • Bemötande, Tillgänglighet, Resultat (Målgruppsperspektiv)

Utvecklingsmål

Ett utvecklingsmål är en målsättning om förändring med avsikt att öka kvaliteten i den verksamhet som följer av grunduppdraget. Utvecklingsmål ska inte förväxlas med verksamhetsmål. Verksamhetsmål avser själva målet med verksamheten, utvecklingsmål är till för att förbättra verksamhetens kvalitet.

Finns det kritiska delar i basverksamheten som inte lever upp till kraven måste detta åtgärdas och då kan det vara aktuellt att sätta upp ett utvecklingsmål. Det kan vara att någon eller några förutsättningar för att leverera en bra verksamhet inte finns på plats, eller så är det så att resultatet av verksamheten inte är tillfredsställande. Det är vanligt att utvecklingsmål initieras som konsekvens av att en kvalitetsindikator indikerar att någon av verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer inte riktigt når upp till förväntad nivå.

Till utvecklingsmålen kopplas aktiviteter och i förekommande fall strategier och det är vanligt att arbetet sker i projektform. Utvecklingsmålen följs upp med målindikatorer som helst ska vara mätbara. Exempel på indikatorer kan vara olika typer av enkäter, statistik och uppmätt progression.

En verksamhet ska inte definiera fler utvecklingsmål än vad man klarar av att koncentrerat arbeta med vid varje given tid. För en enhet kanske det rör sig om ett eller max två samtida utvecklingsmål, medan man på förvaltningsnivå kanske kan mäkta med tre eller fyra.

Exempel på utvecklingsmål kan vara: Verksamheten ska bli mer tillgänglig för brukarna, Verksamheten behöver bli bättre på kommunikation med invånarna eller lokalerna ska anpassas för att ge verksamheten bättre förutsättningar att leverera enligt förväntan.

Sidan uppdaterad: 2017-12-12