Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Om kommunens budgetarbete

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för det kommande budgetåret. I slutet av november varje år beslutar kommunfullmäktige om Falkenbergs budget för nästa år. I budgeten sätts även de ekonomiska ramarna för de två följande åren. 

Så här går budgetarbetet till

  • Verksamheterna går igenom sina olika behov, sätter en prislapp på dem och skickar dem vidare till den nämnd de tillhör. Nämnden går sedan igenom de önskemål de fått in. Varje nämnd gör en omvärldsanalys. I den tittar man framåt och analyserar till exempel väntade beslut i riksdagen och hur samhällsutvecklingen påverkar kraven på kommunens service och tjänster. Sedan sammanfattar politikerna i nämnden sin prognos och äskanden. 

  • Budgetunderlagen från nämnderna ska vara klara i slutet av augusti. Sedan skickas nämndsunderlagen vidare till en budgetberedning. Den består av representanter från alla politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Budgetberedningen stöttas administrativt i arbetet av kommunens tjänstmän i ekonomienheten.

  • I slutet av september inleds den intensiva fasen i budgetarbetet. När ramarna är satta och alla önskemål finns samlade är det dags för politikerna att värdera och ställa de olika behoven emot varandra.

  • Under oktober arbetar sedan de styrande politikerna fram ett budgetförslag. Vanligtvis är det långt ifrån alla de äskanden som nämnderna gjort som det finns utrymme för – det vill säga som intäkterna faktiskt räcker till. Parallellt med att den styrande majoriteten i kommunfullmäktige arbetar fram sitt budgetförslag gör även oppositionen en så kallad skuggbudget – en alternativ budget. 

  • I slutet av oktober presenteras majoritetens budgetförslag vid ett möte i kommunstyrelsens arbetsutskott. Då blir det offentligt, det vill säga allmänheten kan ta del av förslaget. I slutet av november behandlas budgetförslagen i kommunfullmäktige och beslut om budget fattas. Det mötet håller vanligtvis på en hel dag. Allmänheten är välkommen att sitta med och lyssna på diskussionerna eller följa budgetdebatten live via webben.  

God ekonomisk hushållning

Kommunens ekonomi ska skötas på ett sätt som säkrar god ekonomisk hushållning. Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

En kommunal budget måste alltid vara i balans – det vill säga de politiska visionerna och förslagen måste kunna finansieras. Kostnaderna anpassas efter intäkterna – en kommun får inte gå med minus.

Sidan uppdaterad: 2016-10-24