Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Oppositionens budgetförslag presenterat

Förstärkningar inom förskolan, en utredning om F6-skolor och mer pengar till mötesplatser på landsbygden. Det är några av förslagen i socialdemokraternas alternativ till budget som presenterades idag.  

Utöver det budgetförslag som det politiska styret Alliansen + presenterat så har även oppositionen, socialdemokraterna, gjort ett budgetförslag för 2015 samt budgetramar för åren 2016-2017.

Vad gäller två av de större investeringarna under planperioden har socialdemokraterna avsatt samma summor som Alliansen + gjort i sin budget. 130 miljoner kronor till bygget av Falkenberg Arena samt 300 miljoner till en ny gymnasieskola. I dessa frågor är man överens. Däremot vill socialdemokraterna gå snabbare fram med satsningarna på förskolan.

– Vi föreslår att kommunen bygger totalt tjugo nya avdelningar. Både för att kunna minska storleken på barngrupperna men också för att kunna uppnå det behov av förskoleplatser som finns i kommunen. I vårt förslag lägger vi även medel på att öka personaltätheten inom förskolan. Vi tycker att Falkenberg ska nå minst samma nivåer som riksgenomsnittet, både vad gäller storlekarna på barngrupperna och personaltätheten, säger Jan Dickens.

Pengarna till ökad personaltäthet avsätts dock inte till barn- och utbildningsnämnden utan centralt till kommunstyrelsen i avvaktan på en redovisning av förskoleverksamheten.
Socialdemokraterna lämnar i sitt förslag flera uppdrag till kommunstyrelsen som gäller förskolan. Bland annat vill man sätta ett tak för antal barn per avdelning, maximalt sjutton barn för grupperna med barn i åldrarna tre till fem år samt maximalt femton barn för småbarnsgrupperna. Detta anser socialdemokraterna ska vara genomfört senast utgången av mandatperioden, det vill säga år 2018.

En annan punkt i budgetförslaget är att socialdemokraterna vill att kommunstyrelsen utreder ett införande av F-6-skolor i Falkenbergs kommun. Nu är inriktningen F-5-skolor vilket man menar inte överensstämmer med nya skollagen som bland annat innebär betyg från årskurs sex.

– Det nuvarande systemet med F-5-skolorna innebär ett administrativt problem för lärarna. I årskurs sex har man nationella prov och eleverna får betyg för första gången. Det är en fördel att betygen sätts av de lärare som haft eleverna i årskurs fyra och fem. Som det är nu får lärarna alldeles för kort tid på sig att arbeta med de nationella proven och sätta betyg. Det rimliga vore därför att återgå till den gamla stadieindelningen. Dessutom skulle det kunna bidra positivt till landsbygdsskolorna i och med att man på det viset ökar elevantalet, säger Per Svensson.

I socialdemokraternas budgetförslag är nettokostnaderna för verksamheterna lagda högre än i förslaget från Alliansen +. Socialdemokraternas budgetalternativ uppvisar även ett sämre resultat både för 2015 samt de två därpå följande åren än vad Alliansen + gör.
Jan Dickens menar att det inte är märkligt eftersom det finns många skäl till osäkerhet i ekonomin framöver. Den nya regeringen har i sin budgetproposition föreslagit en rad åtgärder som syftar till  att förbättra de ekonomiska förutsättningarna. Sveriges kommuner och landsting, SKL, lämnade dessutom  i oktober en ny prognos till följd av budgetpropositionen, enligt vilken kommunen skulle kunna räkna in runt tio miljoner extra varje år. Denna summa är dock ännu mycket osäker, bland annat beroende på majoritetsläget i riksdagen. Varken Alliansen + eller socialdemokraterna har lagt in de eventuella summorna i sina respektive budgetförslag.

– Trots stödet till kommunerna som regeringen föreslår så är det inte uteslutet att vi i slutet av mandatperioden måste höja skatten för att klara verksamheterna. Men när och vilken nivå får vi återkomma till i kommande budgetarbete, säger Jan Dickens.

Flera punkter i socialdemokraternas budgetförslag
• Återgå till en avgiftsfri månad per år i förskolan.

• Slopa avgifterna för kulturskolan. ”Vi vet att det svenska musikundret har sin grund i den omfattande kultur- och musikverksamhet som funnits. Den enskilda familjens ekonomi ska inte avgöra deltagande.”

• Utred att införa läxhjälp till alla elever med behov. Satsa också på sommarskola för elever i årskurs sju och åtta.

• Utöka valfriheten för den enskilde inom handikappomsorgen genom att återinföra möjligheten att välja kommunalt anordnad personlig assistans.

Sidan uppdaterad: 2014-11-03