Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Budgeten 2018-2020

Den nya budgeten för Falkenbergs kommun innehåller fortsatta investeringar i skolan och förskolan. Det finns även större satsningar på äldreomsorg och kultur.
– I budgeten möter vi befolkningsförändringen som kommunen står inför. Den innehåller satsningar på såväl skolan som på äldreomsorgen. Men också krav på att vi behöver se över vårt sätt att arbeta, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i Falkenbergs kommun.

Kommunfullmäktige beslutade under tisdagen  (28/11-17) att anta Alliansen+ budgetförslag. Därför blir det Alliansen+ budget som ligger till grund för den kommunala organisationens arbete.

Hela budgeten finns härPDF

Förutsättningar för budgeten

Falkenbergs kommun står inför en förändring i befolkningsstrukturen. Under de närmsta tio åren ökar andelen unga och gamla. Det gör att kommunen behöver mer personal inom utbildning, vård och omsorg. Kommunen behöver även fler förskolor, skolor och äldreboenden. Andelen som kan jobba ökar, men inte lika mycket. Därför behöver Falkenberg, liksom många andra kommuner i landet, hitta innovativa lösningar som gör att ekvationen ändå går ihop.

Satsningar på välfärdsteknik

Med den nya budgeten kommer en satsning på välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Välfärdsteknik är digitala hjälpmedel som kan öka brukarens självständighet, integritet och frigöra tid till mötet mellan kommunens personal och brukaren samtidigt som arbetet blir mer effektivt.

Satsningen på välfärdsteknik är ett sätt för att klara de ökade kraven på kommunen när andelen äldre personer ökar samtidigt som andelen som jobbar inte ökar i samma takt. Falkenbergs kommun kommer att starta ett särskilt planeringscenter där personer med olika kompetenser tillsammans provar ut och implementerar tekniska lösningar och lämpliga vårdalternativ inom äldreomsorgen.

Fortsatt skolsatsning

Budgeten innehåller flera stora utbildningssatsningar. Totalt investerar Falkenbergs kommun 1,6 miljarder på förskolan, grundskolan och gymnasieskolan under kommande fem år. På investeringslistan finns bland annat en helt ny F-9-skola på Tröingeberg och investeringar i flera förskolor. Det sker även ombyggnationer av Tullbroskolan och Hjortsbergsskolan och arbetet med Kunskaps- och kulturcentrum samt renoveringen av Falkenbergs gymnasieskola fortsätter.

Pengar till Klitterbadet och nya biblioteket

Den nya budgeten innehåller satsningar på stadsbiblioteket som i samband med flytten till nya Kunskaps- och kulturcentrum får möjligheter att anställa fler och att köpa in nytt mediematerial. Budgeten innehåller också pengar till renovering av Klitterbadet som gör att utbildningsbassängen (mellanbassängen) kan öppnas för allmänheten igen. I budgeten finns också pengar till en upprustning av Doktorspromenaden och en cykelväg mellan Vinberg och Ljungby.

Satsningar på befintlig verksamhet

För att möta befolkningsförändringen som kommunen står inför får barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden totalt 37,2 miljoner kronor mer nästa år. 2019 får nämnderna ytterligare 44,2 miljoner kronor och 2020 får nämnderna ytterligare 17,6 miljoner kronor. Pengarna ska gå till den ordinarie verksamheten.

Verksamheten ses över

Samtidigt som politikerna kompenserar den kommunala organisationen för ökade kostnader som befolkningsförändringen ger, till exempel att lärartätheten kan vara den samma trots fler elever i skolan, så ställer politikerna också krav på att den kommunala organisationen ser över sitt sätt att arbeta. Målsättningen är att verksamhetsöversynen ska leda till lägre kostnader för hela den kommunala organisationen på 14,5 miljoner kronor under 2018. De olika nämnderna inom den kommunala organisationen får själva bestämma hur förändringar ska ske.

Det här är Alliansen+

Alliansen+ består av Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de flest mandat i kommunfullmäktige jämfört med övriga grupperingar i kommunfullmäktige.

Detta är budgeten

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och sätter de ekonomiska spelreglerna för 2018 men också ambitionerna för 2019 och 2020. Budgeten innehåller även en investeringsplan och exploateringsplan som sträcker sig från 2018 till 2022.

Sidan uppdaterad: 2017-12-21