Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Korta nyheter i budgetförslaget


Cykelvägar, p-platser & andra infrastrukturella investeringar

Cykelvägar i Falkenberg

Drygt 260 miljoner kronor avsätts under perioden 2015-2019 för olika infrastrukturella satsningar. Tre nya offentliga toaletter ska byggas, badbryggan vid Skrea strand kommer att färdigställas och Tullbron ska få effektbelysning. Det finns också stora satsningar på att förbättra möjligheterna att ta sig fram med cykel i kommunen. Gång- och cykelvägar planeras mellan Olofsbo och Glommen, Vessigebro och Vinberg, Falkenberg och Ullared, Tröingeberg och Järnvägsstationen samt anslutande till Kristineslättsområdet. Under perioden 2015-2017 pågår även utbyggnad av Kattegattleden – en bilfri cykelled längs Hallandskusten.

– Av tre skäl är satsningarna på cykeltrafiken viktig. För det första är det hälsosamt att cykla, det är billigt och det gynnar klimatet. Därför känns det mycket viktigt att vi göra denna satsning, säger Jan Berge (MP).

Ny belysning på flera ställen kommer också genomföras. Bland annat på Laxpromenaden och i Vinberg. Man har också märkt av ett stort behov av fler parkeringsplatser vid Järnvägsstationen och därför kommer parkeringen att byggas ut under 2015. 


Den nya gymnasieskolan

Under de närmsta fem åren ska, enligt budgetförslaget, närmare 600 miljoner avsättas för investeringar inom förskola, grundskola och gymnasieskolan. Av dessa kommer 300 miljoner satsas på en ny och förbättrad gymnasieskola, ett nytt bibliotek och en samlad verksamhet för Falkenbergs kulturskola i ett så kallat kultur- och kunskapscentrum i centrala Falkenberg. I ett första planeringsskede har man räknat med en kostnad på 450 miljoner, men den summan sänker man nu i budgetförslaget. 

 – 300 miljoner kronor är fortfarande en mycket stor satsning. Vi måste tänka kostnadseffektivt och ekonomiskt hållbart, och är övertygade om att det går att bygga en utomordentligt bra skola och bibliotek för 300 miljoner kronor. Vi tänker oss att riva hus 2, som inte får användas längre, och bygga en ny skola på höjden med bibliotek i botten. Vi kommer utöver den stora investeringen att lägga 60 miljoner kronor för att renovera hus 3, Resten av området ska planläggas och kommer förhoppningsvis kunna att nyttjas på annat vis, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med den nya gymnasieskolan är i full gång och man tror inte att de förändrade budgetramarna kommer att försena bygget.

– Jag ser en nödvändighet i att komma igång med det här projektet så fort det bara går, och att det inte kommer att bli några ändringar i det tänkta innehållet. Personalen och elever tål inte några förseningar, vi behöver verkligen en ny gymnasieskola så fort det bara är möjligt, säger Kerstin Angel (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


Ny integrationsberedning

I anslutning till det liggande budgetförslaget föreslås att en rad olika uppdrag för 2015 lämnas till nämnderna. I detta finns en punkt som gäller hur integrationen av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. I och med detta planerar man att skapa en integrationsberedning. 

– Vi vill ta ett samlat grepp kring integrationsfrågorna för att bättre kunna följa resultaten från våra satsningar. Vi kommer fokusera på vägar in i arbete och det civila samhället. Men också öppna för samarbete och dialog med olika intresseföreningar för att kunna stödja olika initiativ och inhämta synpunkter. Vi hoppas detta kan bli ett forum som resulterar i nya tankegångar och idéer för en mer inkluderande kommun, säger Georgia Ferris (KD).


Laxbron

Laxbron i Falkenberg

I tidigare beslutad investeringsplan fanns medel avsatta för renovering av Laxbron. Men efter en noggrannare inspektion visade det sig att de avsatta pengarna inte kommer att räcka. Därför har man i budgetförslaget valt att stryka projektet.

 – Laxbron behövs inte längre. Genom att Hertingforsen öppnats stannar inte laxen upp utan fortsätter upp i Ätran. Vad vi nu kan göra är att utveckla laxfisket som en ännu bättre turistattraktion än tidigare. Dessutom är bron i så dåligt skick att den i praktiken skulle behövas byggas upp på nytt och det skulle bli allt för dyrt, säger Herman Fältström (M).

Sidan uppdaterad: 2014-10-29