Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Vägsamfällig­heter och vägföreningar

De gator, vägar samt gång- och cykelbanor som inte är kommunens eller Trafikverkets ansvarar olika vägsamfälligheter och vägföreningar för. Om du bor i ett område med vägsamfällighet eller vägförening är det dem du ska kontakta vid frågor eller felanmälan.

I vår webbkarta kan du se vilka vägar som tilllhör vägsamfälligheter och vägföreningar. I kartmeneyn väljer du "Trafik" och sedan tänder du lagret för "Vägsamfälligheter" eller "Vägföreningar" genom att klicka på den lilla on/off-symbolen. Klicka här för att komma till kartanlänk till annan webbplats.

Bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar

Vägsamfälligheter och vägföreningar får bidrag till väghållningen för att kunna upprätthålla en godtagbar standard på det enskilda vägnätet. Bidragen sköts av gatu- och trafikenheten på Falkenbergs kommun som också ger viss teknisk rådgivning till enskilda väghållare. Bidragen gäller endast i detaljplanelagda områden.

Vägförening med mer än hälften fastboende

Vägföreningar där mer än hälften av alla boende bor där året om får bidrag till drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar samt grönområden och lekplatser. Bidraget motsvarar 90% av godkänd driftskostnad.

Kostnaderna för vinterväghållning inom vägföreningarnas område behandlas på samma sätt som för centralorten. Kommunen lämnar bidrag med 80% av redovisade vinterväghållningskostnader.

Vägförening med färre än hälften fastboende

För vägföreningar med färre än hälften som bor där permanent utgår bidraget endast till de som är folkbokförda där. De får ett bidrag på 40% av avgiften till vägföreningen.

Vägsamfälligheter

Ett schablonbidrag till driften utgår även till vägsamfälligheter med statsbidrag.


Kontakt