Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Karriärstjänster – förstelärare och lektor

Syftet med att inrätta karriärtjänster – förstelärare och lektor - inom barn- och utbildnings­förvaltningen i Falkenberg är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för att öka måluppfyllelsen i kommunens skolverksamheter utifrån Utbildning Falkenberg – Plan för förbättrad undervisningskvalitet. Det ligger således i förstelärarens/lektorns uppdrag att bidra till detta. Såväl förhållningssätt som arbete baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt genomsyras av förhållningssätten inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

En pedagog som är anställd på en karriärtjänst i Falkenbergs kommun har i uppdrag att bidra till kvalitativ skolutveckling genom att till exempel modella sin undervisning, handleda och coacha pedagoger i Falkenbergs kommun, stödja och driva utvecklingen av skolans arbete och samarbeta med pedagoger och rektorer inom och mellan skolområden. 

Vad krävs för att bli förstelärare eller lektor?

För att bli förstelärare eller lektor måste du ha vissa kvalifikationer. De är specificerade i förordningen för statsbidraget. Utöver dessa sätter Falkenbergs kommun upp egna krav på kvalifikationer.

En förstelärare:

 • är legitimerad lärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • bedöms även i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör där till

En lektor:

 • är legitimerad lärare
 • har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
 • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Försteläraren/lektorm

 • är väl förtrogen med de styrdokument och yrkesetiska principer som påverkar yrkesvardagen.
 • kombinerar djup ämneskompetens, ämnesdidaktik och pedagogik i undervisningen och anpassar den efter elevernas behov, förutsättningar och tänkande.
 • skapar en inkluderande och stimulerande lärmiljö präglad av trygghet och studiero.
 • synliggör lärande hos såväl individen som gruppen.
 • reflekterar över och utvecklar sin yrkesutövning i en naturlig och ständigt pågående process.
 • har god samarbetsförmåga med såväl elever som kollegor.
 • har intresse av samt förmåga att aktivt delta i och driva utvecklingsarbeten/-projekt/-processer.
 • motiverar, utifrån vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och i ett väl utvecklat professionellt språkbruk, komplicerade och mångfacetterade val i yrkesvardagen.


 


Sidan uppdaterad: 2017-01-20