Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ansök om karriärstjänst i Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun har karriärtjänster inrättade från och med hösten 2013 med statsbidrag från Skolverket. Karriärtjänster innehåller två kategorier, förstelärare och lektor.

Försteläraren/lektorn har stor kunskap om de ämnen han/hon undervisar i, hur elever lär sig och om hur man organiserar för lärande. Genom att kombinera en förståelse för ämnet, dess didaktik och elevernas erfarenheter kan försteläraren/lektorn alltid rikta in sin undervisning på det väsentligaste. Försteläraren/lektorn är väl förtrogen med de styrdokument och yrkesetiska principer som påverkar yrkesvardagen.

Försteläraren/lektorn har höga förväntningar på sina elever, bryr sig om barnen/ungdomarna och visar dem respekt. Att kontinuerligt granska, ompröva och utveckla sin yrkesutövning är för försteläraren/lektorn en naturlig och ständigt pågående process. Försteläraren/lektorn utvecklar ett professionellt språkbruk som leder till precisa beskrivningar av undervisning och lärande. Utifrån ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt kan därmed försteläraren/lektorn motivera komplicerade och mångfacetterade val i yrkesvardagen och i samtal med kollegor.

Ansökan och urval

Ansökan skickas till barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningskansli. En styrgrupp av tjänstemän på BUF-kansliet, där verksamhetschef för grundskola respektive gymnasieskola ingår, gör ett första urval av ansökningarna. En referensgrupp med rektorer går igenom ansökningarna avidentifierade och ger sin bedömning på ansökningarna. Efter det slutliga urvalet genomförs intervjuer och därefter klassrumsbesök hos de uttagna. Efter klassrumsbesök förs en dialog med berörd rektor (internsökande) gällande förslag till karriärtjänster. Förvaltningschefen beslutar om karriärtjänst.

Den huvudsakliga ansökningstiden är på våren för uttagning inför kommande höst. Erbjudande och ansökan av karriärtjänst kan också ske kontinuerligt under året, både internt och externt.

Du är välkommen att söka karriärtjänst inför hösten 2015. Ansökningen ska vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 15 februari 2015.

Uppdrag och anställning

Förstelärare/lektor har ett tredelat uppdrag; att vara lärare i klassrummet, lärare på skolan och lärare i kommunen. Uppdraget kan vara fokuserat på ämneskompetenser, inom eller mellan olika skolformer. De som innehar karriärtjänster i kommunen deltar i gemensamma träffar, anordnade som specifika kategoriträffar samt förvaltningsgemensamma träffar.Sidan uppdaterad: 2014-12-09