Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Skolinspektionen uppmanar till fortsatt analys av elevernas skolresultat

I Skolinspektionens tillsyn av Falkenbergs kommun framgår det att kommunen i många avseenden har en väl fungerande verksamhet men behöver jobba vidare med att analysera elevernas skolresultat och tydligare dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete.

Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i samtliga kommuner i syfte att visa på vilka delar som kommunerna behöver utveckla och förbättra för att säkerställa att eleverna får en god utbildning i en trygg miljö.

Vid tillsynen av Falkenbergs skolverksamhet framkommer det att många delar fungerar bra och att det finns ett pågående kvalitetsarbete med rutiner och underlag, men att kommunen behöver förbättra sin dokumentation och uppföljning av resultaten. Kommunen har därför fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av elevernas kunskapsresultat och närmare analysera orsakerna till de skillnader i resultat som finns mellan olika skolor idag.

- Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår verksamhet och ser Skolinspektionen som en tillgång i detta arbete med att synliggöra våra utvecklingsområden. När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet är vi medvetna om behovet av tydligare dokumentation och uppföljning. Vi har påbörjat ett arbete kring detta och håller just nu på att rekrytera en kvalitetsstrateg som kommer att få ett tydligt uppdrag att tillsammans med ledningen jobba vidare med detta, säger barn- och utbildningsförvaltningens chef Arja Holmstedt Svensson.

Sedan Skolinspektionens förra inspektion i Falkenberg (år 2008/2009) har kommunen arbetat med att öka andelen behöriga lärare och även skapat tydligare rutiner för att identifiera utvecklings- och förbättringsområden. Skolinspektionen noterar även vid årets tillsyn att kommunen har ett tydligt fokus på att öka skolresultaten och att både elever och lärare trivs bra i Falkenbergs skolor. Det finns även skolor som inte har några tydliga brister enligt inspektionen.

Senast den 27 februari ska Falkenbergs kommun redovisa till Skolinspektionen vad man gjort för att rätta till de brister som framkommit.

Skolinspektionen presenterade sin rapport inför inbjudna åhörare på Falkenbergs kommun den 5 december 2014.

Sidan uppdaterad: 2014-12-05


Statistik för skolresultaten i Falkenberg

Andel elever i åk 9 som inte nådde kunskapskraven i samtliga ämnen:
Falkenberg 75 % och riket 77 %.

Genomsnittligt meritvärde:
Falkenberg 207 poäng och riket 215 poäng.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan:
Falkenberg 80 % och riket 87 %.

Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola:
Falkenberg 89 % och riket 87 %.

Andel elever i åk 6 i Falkenberg som inte klarade kunskapskraven i engelska och matematik var 12 % och drygt hälften (49 %) klarade inte målen för svenska som andraspråk.

Andelen elever som fullföljde utbildningen inom fyra år på nationella program:
Falkenberg 84 % och riket 85 %.

Genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning:
Falkenberg 14 poäng och riket 13,9 poäng.