Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Rutiner för hantering av elevkö på Kulturskolan

Målet är att så många barn som möjligt ska erbjudas plats på sitt högst prioriterade instrument med så kort väntetid som möjligt.

Från och med 15 september det år eleven går i grundskolans år 2 går det bra att ställa sig i kö för instrumentundervisning.  Eleven ställer sig i kö på ett instrument och ev. ett alternativt instrument (2:a handsval). Vid ankomst till Kulturskolan datumstämplas och registreras anmälan i Procapita.

Prioriteringsordning som följs är: 1. Nyinflyttade elever som haft plats på kulturskola i annan kommun. Intyg från tidigare kulturskola krävs! 2. Elever som deltar i projekt i Kulturskolans regi, ex. brass- och träblåsrekrytering. 3. Köande elever, ankomstdatum för anmälan gäller.

Undantag från denna prioritering:

  • Elever i skolans år 9 samt första året på gymnasiet erbjuds plats före grundskolans elever.
  • Elever som går/gått grundkurs får räkna sin tid i kursen som ett kalenderår i kö (ex. en elev lämnar in anmälan för instrumentkurs 110410 får datumet justerat till 100410). Detta kan innebära att redan köande kan bli omplacerade bakåt i  köordningen.
  • Speciella skäl kan i vissa fall leda till att undantag i ålders- och köregler görs efter godkännande av rektor.

Antagandet:

  • Eleverna erbjuds plats. Lärare och elever försöker finna en tid som passar för båda. Är detta svårt får eleven stå kvar i kö och erbjuds plats när tillfälle ges.
  • När en elev tackar ja till sitt förstahandsval stryks ett ev. andrahandsval ur kön.
  • När en elev tackar ja till sitt andrahandsval står eleven kvar i kön för förstahandsvalet.
  • Om en elev tackar nej till erbjudande av förstahandsval stryks hon/han ur kön för både första- och andrahandsval.
  • Om en elev tackar nej till erbjudande av andrahandsval står hon/han kvar i kön på förstahandsval. 
  • Om en elev slutar mitt i terminen och därmed en ny elev kan erbjudas plats blir det utifrån var läraren till den elev som slutat befinner sig vid denna tidpunkt, dvs. ett barn på den skolan erbjuds plats.

Byte av instrument: Om eleven vill byta instrument ska en ny anmälan skickas in och hon/han ställs då på nytt i kö. Här görs dock undantag om den redan undervisande läraren har kompetens att undervisa i det instrument eleven önskar att byta till, då går det bra att behålla sin plats och bara byta instrument.

Lärarbyte: Då en elev byter skola kan även ett byte av lärare från Kulturskola vara bäst rent schemamässigt. Om en elev önskar byta lärare ska detta anmälas till Kulturskolans rektor. Skäl ska anges och utifrån detta försöker rektorn hitta en lösning.

Flera aktiviteter: För att spela mer än ett instrument ska eleven gå i skolår 6 eller högre. Innan detta är möjligt ska undervisande lärare tillfrågas. Undantag vad gäller elevens ålder görs sparsamt. Deltagande i Kulturskolans ensembler räknas inte som att eleven spelar två instrument. Det är fullt möjligt att oavsett ålder delta i bild/dans/drama och även spela ett instrument.

Undervisning på elevens skola: För att Kulturskolan ska kunna lägga del av en lärartjänst på en skola krävs minst tre elever på det aktuella instrumentet.

Uppsägning av plats: Vill en elev sluta sin aktivitet ska målsman meddela Kulturskolans expedition genom telefonsamtal, brev, besök eller e-post. Eleven behåller platsen till dess den sägs upp och gällande terminsavgift debiteras.


Sidan uppdaterad: 2016-03-22