Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Matematik och naturvetenskap

Matematik 2a

100poäng
Kursen ger en fördjupning i kunskaper om linjära samband, funktioner, andragradsekvationer och logik. Här tittar man även på metoder förberäkningar vid budgetering samt den matematik som är användbar idin utbildning och framtida yrkesroll. Nya begrepp i kursen ärandragradsfunktioner, linjära ekvationssystem, implikation ochekvivalens samt analytisk geometri.

Kursen behandlar följande områden:

Metoder för beräkningar vid budgetering.

Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.

Räta linjens ekvation samt analytisk geometri

Linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa olika typer av ekvationer.

Matematisk argumentation; grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens.

Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

Matematik 2b 

100 poäng 
Kursen ger en fördjupning i kunskaper om linjära samband, andragradsfunktioner, statistiska spridningsmått samt klassisk geometri. Här tittar man även på metoder för beräkningar vid budgetering. Nya begrepp i kursen är logaritmer, symmetri, och komplexa tal.    Kursen behandlar följande områden:    Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponetial- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.  Räta linjens ekvation samt beräkning av linjära ekvationssystem.  Egenskaper hos andragradsfunktioner inklusive komplexa lösningar.  Logaritmer (Hur löses ekvationer av typen 2x=3 ?).  Klassiska geometriska satser tex vinklar i cirkeln.  Behandling av statistisk spridning som tex standardavvikelse i normalfördelningen.

Endast för ES och HU

Matematik 3b 

100 poäng
Kursen ger fördjupning i kunskaper om funktioner, om hur de förändras och hur de kan representeras och analyseras. Här ligger fokus på funktionens lutning och extrempunkter. Nya begrepp i kursen är derivata, integraler, geometrisk summa, talet e och linjär optimering.    Kursen behandlar följande områden:    Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion och för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudie och andraderivatan.  Egenskaper hos polynomekvationer av högre grad.  Introduktion till areaberäkning med integraler.  Introduktion av talet e och dess egenskaper.  Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering.

Ej för EKEKO, NA, TE

Matematik 4 

100 poäng   
Kursen ger fler valmöjligheter på högskolan. Innehållsmässigt fortsätter kursen där tidigare kurser slutade och ger en djupare förståelse för matematiken. Komplexa tal tar en central roll i kursen, tillsammans med derivata och en fördjupning av trigonometribegreppet. Helt nya moment är polynomekvationer samt grundläggande differentialekvationer.    Kursen behandlar följande områden:    Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former. Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal.  Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad.  Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler. Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion.  Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.

Ej för NANAT, TETEK

Naturkunskap 1a2

50 poäng    Kursen behandlar följande områden:

Översiktlig genomgång av organsystem och hur dessa samverkar och påverkas av vår livsstil.  Grundläggande kunskaper för att kritiskt kunna granska hälsobudskap i media.  Översiktlig genomgång av hur det biologiska arvet fungerar och vilka etiska och biologiska konsekvenser biotekniken måste ta ställning till.  Genomgång av naturvetenskapliga arbetsmetoder samt vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt är och ett kritiskt kunna granska ovetenskapliga påståenden.

Ej för BF, EK, ES, HU,NA, SA, TE

Naturkunskap 2

100 poäng                          

Kursen behandlar följande områden:

Universums uppkomst och materien består av samt vad energi är.  Oorganiska och organiska föreningar i vår vardag.  Fördjupad genomgång av organsystem och hur dessa påverkas av yttre omständigheter såsom kost, motion och droger.  Evolutionens mekanismer och livets utveckling.  Ekologi samt livets villkor.  Fördjupad genomgång av naturvetenskapliga arbetsmetoder samt vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt är och att kritiskt kunna granska ovetenskapliga påståenden


Sidan uppdaterad: 2018-03-15