Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skolplikt

I Sverige är grundskolan obligatorisk och skolan är ytterst ansvarig för att tillgodose barn och ungdomars rätt till utbildning. Skolplikten bevakas löpande. Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt om det finns giltliga skäl.

Bevakning av skolplikten

Falkenbergs kommun följer upp att samtliga barn folkbokförda i kommunen går i skolan. Detta görs genom att varje rektor ser till att en uppföljning görs av samtliga folkbokförda barn i upptagningsområdet minst en gång varje termin. 

Annat sätt att fullgöra skolplikten

Enligt skollagen 24 kap 23 § får ett skolpliktigt barn medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. Medgivande ska lämnas om följande kriterier är uppfyllda:

1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt skollagen,

2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses,

3. det finns synnerliga skäl

Medgivande ska lämnas för upp till ett år i sänder, under denna tid ska det prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet ska återkallas om det kan antas att förutsättningarna ovan inte längre finns.

Längre utlandsvistelser

Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Frånvarande elev där kännedom om elevens förhållanden saknas

Ibland händer det att elever som har varit inskrivna på en skolenhet försvinner utan att skolan lyckas få fram information om elevens vistelseort. Ibland misstänks att en elev har avflyttat från Sverige, fastän folkbokföringen kvarstår. Hemkommunen har alltid ett skolpliktsansvar och måste därför säkerställa att barnet som är folkbokfört i kommunen fullgör sin skolplikt. Skolan måste därför utreda varför barnet inte deltar i utbildningen. Finns en oro kring barnet ska anmälan till socialtjänsten göras. Om utredningen leder fram till att barnet varaktigt vistas utomlands bör skolmyndigheten uppmärksamma Skatteverkets folkbokföring på förhållandet. Eleven bör kunna skrivas ut när utredningen, där det framgår att eleven är avflyttad, är någorlunda bärig. Så fort eleven dyker upp igen ska eleven omgående skrivas in.

Framkommer det exempelvis att barnet uteblir från skolan för att hen förts till ett annat land eller att barnets förts ur landet mot sin vilja ska anmälan till socialtjänsten skyndsamt göras. Även vitesföreläggande mot vårdnadshavare bör tas i beaktan.

Sidan uppdaterad: 2017-10-30