Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Anmälan till socialtjänsten

Ibland möter vi som arbetar i skolan elever som väcker oro och frågor kring hur de har det i livet. Något i elevens bete­ende säger oss att allt inte står rätt till. Hög skolfrånvaro är en av de faktorer som kan väcka vår oro.

Anmälningsskyldighet

Enligt socialtjänstlagens 14 kap 1§ är skolan skyldiga att an­mäla misstankar om att ett barn far illa till socialtjänsten. Ofta tenderar skolor att anmäla för sällan till socialtjänsten. Vid upprepad eller långvarig ogiltig frånvaro ska en anmälan göras till familjegruppens mottagningsteam, som ansvarar för att kalla familj och berörd skolpersonal till ett bedömningssamtal. Utifrån vad som framkommer under samtalet fattas beslut om huruvida utredning enligt 11 kap 1§ SoL ska inledas eller ej. Skolan skall ha en rutin för när anmälan görs och av vem. Anmälan görs till Socialtjänstens mottag­ningsgrupp. Anmälan bör göras skriftligen, och innehålla kon­kreta exempel på vad som väckt skolans oro eller misstankar om att barnet far illa.

Samverkan socialtjänst och skola

Socialtjänstens uppgift är att utreda barnets behov, barnets familj och miljö samt föräldrarnas förmåga att möta upp barnets behov. Man kan erbjuda insatser för att stärka barnet och familjen. En elev med mycket hög skolfrånvaro kan behöva insatser både i skolan, i hemmet och på fritiden. Därför är det viktigt att skolan och socialtjänsten samverkar och att insatserna sker parallellt.


Sidan uppdaterad: 2016-11-10