Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Rutiner vid ogiltig eller oroande frånvaro

Första tillfället av ogiltig frånvaro eller upptäckt av oroande frånvaro

 • Kontakt med vårdnadshavare dag 1. Kontakt ska ske snarast efter frånvarons start.
 • Sms till elev eller på annat sätt visa omtanke via kontakt dag 1.
 • Skolan informerar om vilka steg som tas vid fortsatt frånvaro
 • Fortsatt daglig kontakt med elev/vårdnadshavare vid samtliga tillfällen eleven är frånvarande

Vid fortsatt frånvaro (kan gälla både sammanhållen frånvaro eller ströfrånvaro)

 • Utforska orsaker till frånvaron. Enskilda samtal med elev och vårdnadshavare. Föreslå enkla åtgärder.
 • Anmälan till EHT som utser kontaktperson för ärendet
 • Boka möte för upprättande av åtgärdsprogram för eleven (redan här kan pedagogisk kartläggning/stöd erbjudas)

Kraftfulla insatser sätts in

 • Möte med elev, vårdnadshavare, mentor och ansvarig för EHT för att upprätta åtgärdsprogram
 • Ev. erbjuda tid hos skolhälsovård
 • Ev. erbjuda pedagogisk kartläggning/stöd
 • Ev. erbjuda tid hos kurator

Undersök samverkansmöjligheter

 • EHT bjuder in till samtal med SOC för information till familjen om vilket stöd det går att få
 • Om det framkommer att det är problem i familjen/med eleven – val av åtgärd:
  1. Bedömning om skolpsykolog ska konsulteras
  2. Bedömning om remiss till BUP ska skrivas för ev. utredning
  3. Ev. kontaktar familjen socialtjänsten
  4. Skolan känner oro för eleven och anmäler till socialtjänsten

Uppföljning och ev. förstärkning av stödinsatserna

 • Uppföljning av åtgärdsprogram
 • Vid fortsatt frånvaro upprättas nytt åtgärdsprogram med nya, förstärkta insatser/alt. kalla till ett nytt möte med elev och vårdnadshavare.

Fortsatt arbete och anmälan till BUF

 • Skolans intensiva arbete med att få eleven tillbaka till skolan fortsätter
 • Om eleven fortfarande är frånvarande eller har stor frånvaro och skolan har gjort allt den förmår, skickar rektor en anmälan enligt mall till BUF
Sidan uppdaterad: 2017-03-10