Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fotograf: Christel Lind

Ledighet och frånvaro för elever i grundskolan

Om du vill ta ledigt för ditt barn som går i grundskolan ska du fylla i en ansökningsblankett och lämna till klassläraren. Om du får ledigt beror på vad lagen tillåter och hur personalen bedömer att frånvaron påverkar elevens skolgång.

Hur ansöker jag om ledighet?

​I grund- och grundsärskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ansökan lämnas till elevens lärare/mentor. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektor kan delegera detta beslut till lärare/mentor.

Ansökan ska ske senast en månad innan den avsedda ledigheten inleds. Skolan har ingen möjlighet att ge extra undervisning till följd av ledigheten.

Får barnet ledigt eller inte?

I Sverige är grundskolan obligatorisk och skolan är ytterst ansvarig för att tillgodose barn och ungdomars rätt till utbildning. Frånvaro från undervisningen innebär att eleven riskerar att gå miste om sin rätt till en bra och komplett utbildning och skolan måste alltid ta hänsyn till detta vid en ledighetsansökan. Skolan får bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter, men det är ingen skyldighet (Skollagen 7 kap. 18 §). 

Frånvaro utan beviljad ledighet

Barn bosatta i Sverige har rätt att gå i skolan och det är vårdnadshavarens ansvar att barnen kommer till skolan. Kommunen har i uppgift att se till så att ett barn får den utbildning han eller hon har rätt till. Om en förälder håller ett barn hemma från skolan kan kommunen utdela ett vitesföreläggande. Om ett barn vistas i ett annat land under längre tid kan skolan skriva ut barnet från skolan.

 

Sidan uppdaterad: 2016-11-15