Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska hemma har rätt till stöd eller undervisning i sitt modersmål i grundskolan. Elever i grundskolan kan även få hjälp på sitt modersmål av en studiehandledare för att följa undervisningen, så kallad studiehandledning.

Undervisning i modersmål erbjuds om barnet/eleven

  • har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska
  • använder språket dagligen i samvaron hemma och
  • har grundläggande kunskaper i språket

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) krävs inte att en vårdnadshavare har språket som modersmål, att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adoptivbarn erbjuds undervisning i annat språk än svenska även om språket inte talas i hemmet. Som adoptivbarn räknas även ensamkommande barn.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen eller den fristående verksamheten finns minst fem elever som önskar undervisningen, för nationella minoritetsspråk minst en elev, och man kan finna en lämplig lärare. Modersmålundervisning kan samordnas mellan flera skolor för att skapa tillräckligt stora grupper.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i skolan. Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

Ämnet modersmål erbjuds i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I förskolan erbjuds modersmålsstöd på olika sätt i den dagliga verksamheten.

Forskning visar att undervisning i modersmål underlättar lärandet i svenska och i andra ämnen. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri.

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte har tillräckliga språkkunskaper för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Om det befaras att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, så ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att behovet utreds. Väljer rektor att sätta in studiehandledning på elevens modersmål, ska den ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Sidan uppdaterad: 2017-11-20