Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Tilläggsbelopp

Alla förskolor och skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i det så kallade grundbeloppet. Tilläggsbeloppet avser istället ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.

Tillämpliga bestämmelser

Enligt skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Dessutom avses modersmålsundervisning för barn och elever som ska ges sådan undervisning.

Observera att studiehandledning på modersmål för de kommunala skolorna i Falkenberg ingår i grundbeloppet, vilket gör att fristående skolor får motsvarande medel på samma sätt. Elever på fristående skolor kan också söka modersmålsundervisning inom Falkenbergs kommuns organisation.

Ansökan

Ansökan av tilläggsbelopp görs av förskolechef eller rektor. Kontakta central barn- och elevhälsa för ansökningsblankett.

Skolan är skyldig att anmäla ändrade förhållande. Om ett barn/elev t.ex. ändrar sin folkbokföringsadress eller byter skola, ska detta omgående meddelas. Den som erhållit tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldig att genast återbetala beloppet.

Beslut

Var gränsen går för när ett barn/elev är i behov av extraordinärt stöd och är berättigad till tilläggsbelopp är inte närmre reglerat utan måste bestämmas i det enskilda fallet.

Kammarrätten i Stockholm har bl.a. konstaterat att det därför måste åligga respektive kommun att bestämma tilläggsbeloppets storlek och beräkningsgrunderna för detta men att kommunen dock alltid måste iaktta principen om likabehandling (dom den 11 april 2012, mål nr 5716-11 och 5717-1).

Beslut som rör fristående skolor kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från delgivning och ska således åtföljas av överklagandehänvisning. Beslut om tilläggsbelopp i kommunal verksamhet är inte överklagbart på annat sätt än genom laglighetsprövning.


Sidan uppdaterad: 2017-11-24