Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Upphandling

Vill du som företagare lämna anbud på någon av kommunens upphandlingar så kan du på den här sidan hitta hjälp, stöd och information.

Om kommunens olika typer av avtal

Falkenbergs kommun har ett stort antal avtal. Vissa har specifika beställare, andra är förvaltningsövergripande och några inkluderar våra kommunala bolag.

En upphandling leder till ett ramavtal, ett leveransavtal eller enstaka köpeavtal. Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har ständigt återkommande behov. Ett exempel på det kan vara kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid, vanligtvis fyra år, görs löpande avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Har du frågor om ditt befintliga avtal med oss? Kontakta då den avtalsansvariga. Vem det är framgår i avtalet.

Tips till anbudslämnare

Hitta våra upphandlingar

Du hittar våra aktuella annonserade upphandlingar på www.tendsign.comlänk till annan webbplats .

Att använda tjänsten är kostnadsfritt.

Börja i tid

Läs igenom upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) i god tid. I underlaget begär vi ofta in certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta lite tid att plocka fram. På samma sätt kan du ha frågor under pågående upphandling där det kan ta tid att svara.

Ställ frågor

I upphandlingssystemet TendSign finns en fråga/svar-funktion. Med hjälp av denna kan du under pågående upphandling ställa frågor om sådant du tycker är otydligt. Det går också att ringa till oss. Om din fråga är i andras intresse, lägger vi ut den tillsammans med svaret anonymt i fråga/svar-funktionen. Det gör att alla får samma information.

Granska dina svar och bilagor noga

Titta noggrant igenom de svar du tänker skicka in för att vara säker på att du svarat på det vi frågar efter. Se också till att alla bilagor – till exempel intyg, certifieringar och CV – är med. Lagen gör att det är svårt att få komplettera i efterhand.

Svara även på självklara frågor

Även om vi känner till dig som leverantör väl kan vi endast utgå från de svar som du lämnat i anbudet.

Ekonomisk information till våra leverantörer hittar du här.länk till annan webbplats 

Uppförandekod för leverantörer hittar du här. PDF

Lagar och riktlinjer

Offentlig upphandling regleras av lagar som bland annat värnar den fria konkurrensen och ger kommunen och andra möjlighet att göra så kostnadseffektiva inköp som möjligt.

Falkenbergs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-direktiv som berör upphandling. Detta betyder att kommunens inköp av varor, tjänster och byggentreprenader måste föregås av en offentlig upphandling.

Vid alla upphandlingar måste Falkenbergs kommun ta hänsyn till EU-principer som är grunden för Lagen om offentlig upphandling .

Principerna är:

  • Likabehandlingsprincipen – Alla anbudsgivare ska behandlas lika. Ingen ska gynnas eller missgynnas
  • Icke-diskrimineringsprincipen – förbjudet att exempelvis diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  • Transparensprincipen – upphandlingsprocess och underlag präglas av öppenhet. Alla anbudsgivare ska få den information som de behöver för att kunna lämna sitt bästa anbud.
  • Proportionalitetsprincipen – krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas och det faktiska behovet
  • Principen om ömsesidigt erkännande – intyg och certifikat utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige

Läs gärna mer i vår upphandlingsordningPDF om hur vi arbetar med upphandling.

Utmaningsrätt – rätt att utmana kommunen

"Utmaningsrätt" är ett ord som används för att klargöra om en kommun tillåter att en utomstående, till exempel ett företag, kan utmana kommunens verksamhet och hävda att verksamheten kan skötas på ett annat, mer ekonomiskt fördelaktigt sätt, det vill säga billigare och/eller till en bättre kvalitet.

Falkenbergs kommun har inte antagit några särskilda regler för hur en verksamhetsmässig utmaning skall gå till. Bedömningen har varit att sådana särskilda regler inte behövs, eftersom att en utmaning ändå kommer att prövas av den aktuella nämnden, precis som vilken annan frågeställning som helst.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för konkurrensutsättning, riktlinjer som beskriver villkor för extern entreprenad av kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige har även utöver ”riktlinjer för konkurrensutsättning” förtydligat att:

"Kommunstyrelsen och nämnderna äger ansvaret att noga pröva alla eventuella initiativ till upphandling eller utmaning av kommunal verksamhet. Om ärendet är principiellt betydelsefullt skall det avgöras av kommunfullmäktige."

Detta uttalande och fastställt dokument Riktlinjer för konkurrensutsättning innebär således i praktiken att så kallad utmaningsrätt även finns i Falkenberg.

Utmana kommunal verksamhet

Vill man utmana en kommunal verksamhet skriver man via brev eller e-post till den nämnd som bedriver verksamheten, eller till kommunstyrelsen, och förklarar vilken verksamhet som utmanas. Här hittar du Riktlinjer för konkurrensutsättning.PDF

Valfrihetssystem i socialtjänsten

Falkenbergs kommun har infört kundval inom hemtjänsten och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. Detta innebär att den som har beslut om dessa tjänster kan välja om det ska vara kommunen eller ett företag som har avtal med socialnämnden som ska utföra tjänsterna.

Kommunen arbetar aktivt med att rekrytera företag som vill verka inom hemtjänstområdet. Välkommen med din ansökan.

Överpröva upphandling

Som leverantör har du rätt att överpröva den upphandlade myndighetens beslut.

Leverantören kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada.

Förvaltningsrätten kan även pröva giltigheten av ett avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

För mer information:

Förvaltningsrätten i Göteborg

Tel: 031-732 70 00
Fax: 031-711 78 59
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Om upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten är Falkenbergs kommuns, dess förvaltningar och bolags främsta resurs när det gäller inköp och upphandling. Enheten ansvarar för att initiera, samordna och genomföra upphandlingar.

Enhetens viktigaste ansvar är att upphandla och förvalta ramavtal som gäller för flera förvaltningar.

Exempel på dessa är:

  • kontorsmaterial
  • lokalvård
  • underhålls- och reparationstjänster
  • IT-material

Enheten arbetar även med mindre upphandlingar, som kan gälla till exempel ett enstaka fordon eller något specifikt för en förvaltning. Den här typen av avtal kan vara leveransavtal eller samarbetsavtal.

Falkenbergs kommun köper varor och tjänster för mångmiljonbelopp varje år. För att främja konkurrensen på marknaden och för att säkerställa att våra gemensamma skattemedel används på bästa sätt, så finns ett regelverk om offentlig upphandling.

Regelverket, som är gemensamt för alla länder inom EU, finns till för att säkerställa att varor och tjänster köps kostnadseffektivt inom offentliga sektorn, och förhindrar samtidigt korruption.

Kontaktuppgifter upphandlingsenheten