Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Väganvisning till verksamhet

Om du vill få trafikanter att hitta till din verksamhet kan du ansöka om väganvisningsskyltar.

Vid väganvisning ska trafikantens behov stå i fokus och i första hand ska det skyltas till geografiska områden eller verksamhetsområden. Verksamheter som finns inom dessa områden måste i sin egen marknadsföring ange var de finns, det kan inte ske genom vägvisning.

Vägvisning till allmänna eller kommersiella inrättningar, företag, turistmål och motsvarande på det kommunala vägnätet kan efter ansökan beviljas om följande kriterier är uppfyllda: 

1. Företaget eller inrättningen ligger inom ett område som inte har annan vägvisning eller saknar besöks- eller gatuadress.

2. Företaget eller inrättningen är av stort allmänt intresse och/eller riskerar skapa mycket söktrafik som kan ge trafiksäkerhets- eller miljöproblem.

3. Företaget eller inrättningen är öppen året runt eller under en hel säsong med för branschen normala öppettider under dagen. Vägvisning utförs inte vid öppethållande enstaka veckodagar.

Så här söker du

Du kan skicka din ansökan till kontaktcenter@falkenberg.se eller till Falkenbergs kommun, 311 80. Du kan också lämna in den till till vårt Kontaktcenter i Kuben på Rådhustorget.

Läs våra riktlinjer innan du söker väganvisning

Innan du skickar in din ansökan ska du ha läst våra riktlinjer för väganvisning. Läs våra riktlinjer för väganvisning.PDF

Din ansökan beviljas endast för 4 år i taget.

Olika väghållare ansvarar för väganvisning

Falkenbergs kommun har i egenskap av väghållare möjlighet att anordna och bevilja vägvisning till viktiga målpunkter inom kommunens egna väghållningsområdet. Gäller det vägvisning utmed en väg som är statlig eller enskild ska du istället vända dig till Trafikverket eller respektive väghållare, till exempel en vägförening.

Kostnader för vägvisning

Ansökan om vägvisning är avgiftsfri. Om ansökan för vägvisning godkänns svarar sökande för kostnaderna för inköp och uppsättning av skylt med monteringsanordning samt administration av beställningen. Uppförandet av skylten ska beställas av kommunens drift- och underhållsentreprenör.

Sökande svarar även för eventuella framtida behov av förnyelse av skylten p.g.a. slitage eller skada. Falkenbergs kommun har rätten att ta ner skylten om detta inte görs. I samband med beviljandet av vägvisningsskyltar upprättas ett avtal mellan kommunen och den sökande.

Tider

Tillståndet gäller de delar av året när anläggningen är öppen och tills förhållandena eventuellt ändras. Gäller vägvisningen till anläggning som endast är öppen del av året skall skylten nermonteras eller vara övertäckt med täckplåt när anläggningen inte är öppen. Den sökande ansvarar för att detta blir utfört.


Utformning av vägvisningsskyltar

Vägvisning till inrättning eller annat mål sker med ett lokaliseringsmärke som har svart versalgemen text på vit botten (vitsvart färgsättning). Märken utförs med reflekterande material om inte annat anges. Textstorleken anpassas till hastighet och vägtyp och beslutas av väghållaren. 

Kontakt