Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Tobak

Här kan du som säljer eller vill sälja tobaksvaror läsa om regler kring tobaksförsäljning.

Ny tobakslag införs den 1 juli 2019

Krav på tillstånd för att få sälja tobaksvaror införs den 1 juli år 2019. Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd, även den som redan idag anmält att de säljer tobak.

  • Tobaksförsäljare som före den 1 juli år 2019 anmält till kommunen att de säljer tobak, har fram till den 1 november år 2019 på sig att ansöka om tillstånd att få sälja tobak.
  • Nya tobaksförsäljare som inte tidigare anmält försäljning av tobak till kommunen, ska från och med 1 juli år 2019 ansöka om att få sälja tobak.

Utredningstid för prövning av tobakstillstånd är cirka 3 månader.

Läs mer om nya tobakslagen här länk till annan webbplats

Vad krävs för att få sälja tobak?

För att få sälja tobaksvaror måste du lämnar in en ansökan till kommunens tillståndsenhet innan du börjar din försäljning.länk till annan webbplats Bestämmelser om handel med tobak finns i tobakslagen. Kommun och polis har tillsynsansvar över tobaksförsäljningen.

Vem ska ansöka?

Alla som ska sälja tobaksvaror i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats i Falkenbergs kommun. Det gäller även försäljning av tobaksvaror via internet.

Hur ansöker du?

Använd dig av blanketten Tobakstillstånd, ansökan.  Ett egenkontrollprogram ska lämnas med ansökan.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer tobak för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna. Vid ansökan tillkommer även en engångsavgift. Se våra avgifter härlänk till annan webbplats.

Vad händer efter att din ansökan lämnats in till kommunen

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Kommunen kan även vilja se en finansieringsplan för hur köpet av verksamheten finansierats.

När en juridisk person, exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i bolaget utreds. Personer med betydande inflytande, PBI, kan till exempel vara aktieägare, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och/eller bolagsdelägare. Om en privatperson har lånat ut pengar till den som köpt en verksamhet, kan kommunen även utreda denna person.

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel får kommunen begära in ett yttrande från Polismyndigheten. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen kan be dig som ansöker om tillstånd att själv lämna in uppgifter från Skatteverket och Kronofogden. Detta kan du göra via två blanketter, Begäran om uppgifter om bolagetPDF och Begäran om uppgifter om personer med betydande inflytande, PBI.

Vilka regler gäller vid försäljning av tobak?

Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år, och har rätt att begära legitimation.

Tobak får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över tobaken till någon annan, som inte fyllt 18 år.

Alla tobaksvaror ska vara försedda med godkänd varningstext och cigarettpaket ska även ha en innehållsförteckning.

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till rökning eller snusning. Reklamskyltar på butikens utsida och i butikens skyltfönster är förbjudet.

Skylt med åldersgräns ska finnas vid entré, i kassa och där tobak exponeras, även snuskyl och tobaksautomat. Cigaretter får inte säljas styckevis.

Egenkontrollprogram

Den som ansvarar för tobaksförsäljningen ska ha egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av tobak. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Här hittar du blankett för Egenkontrollprogram för detaljhandel.

Här hittar du blankett för Egenkontrollprogram för partihandel.

Programmet ska beskriva följande punkter:

  • Försäljningsställets namn, företagsnamn, organisationsnummer försäljningsansvarig.
  • Rutiner för årlig utbildning av personal.
  • Rutiner för information till kunderna (skylt om åldersgräns).
  • Rutiner för att kontrollera ålder (kassarutiner).
  • Rutiner för marknadsföring.
  • Rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror.
  • Dokumentation av att rutinerna följs.

Vad görs vid en tillsyn?

Socialförvaltningens tillståndsenhet gör oanmälda kontroller, ibland tillsammans med polis, på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Om inte tobakslagens regler följs kan kommunen meddela förbud eller föreläggande, om brister upptäcks vid ett tillsynsbesök. Ett föreläggande kan förenas med vite om det inte följs.

Omhändertagande av tobak

Kommun eller polis får besluta att omhänderta tobaksvara som säljs i strid med tobakslagen eller om försäljningsförbud meddelats.

Varning eller försäljningsförbud

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser kan kommunen meddela varning eller förbjuda försäljning av tobak i upp till sex månader.

Böter eller fängelse

Om försäljningen av tobak sker i strid med tobakslagen eller om försäljningen fortsätter trots försäljningsförbud kan du som är ansvarig dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse upp till sex månader. Även kassapersonalen har ett personligt ansvar och riskerar böter eller fängelse vid olovlig tobaksförsäljning.

Vad gäller vid ett ägarbyte eller annan förändring?

Ansökan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel adressändring, ny faktureringsadress eller ändrad bolagsform ska anmälas till socialförvaltningens tillståndsenhet.

Blankett för anmälan om ändring i styrelse eller av ägare hittar du här.

Blankett för anmälan av övriga ändringar hittar du här.

Om du vill sluta sälja tobak

Om du inte längre vill sälja tobak ska du avanmäla din försäljning till kommunen. Här hittar du blanketten för att avanmälan tobastillstånd.

Kontakt