Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bild: Tomas Andersson

Miljöfrågor inom lantbruk

Miljö- och hälsoskydd har tillsyn över miljöfrågorna inom verksamheter med lantbruk. Lagstiftningen är oftast gemensam för alla typer av lantbruk, oavsett om de är stora eller små, har djur eller är inriktade på växtodling.

Tillsynen sker både genom besök ute på lantbruken och genom handläggning av ärenden som rör lantbruket, exempelvis anmälan om utökad/förändrad produktion, remisser om tillståndsansökningar eller klagomål.

Vid ett tillsynsbesök kontrolleras verksamheten både utifrån en rundvandring på gården och utifrån en genomgång av verksamhetens dokumentation. Exempel på frågor som diskuteras är hantering och förvaring av bekämpningsmedel, lagring och spridning av gödsel, egenkontroll samt hantering av olja, diesel och farligt avfall. En viktig del i tillsynen är en bra diskussion och utbyte av information mellan lantbrukaren och inspektören.

Besöket kan vara antingen föranmält eller oanmält.Tillsynen sker utifrån de lagar och regler som rör miljöfrågorna i jordbruket. Dessa finns framförallt i miljöbalken, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket och i jordbruksverkets föreskrifter. Vissa lantbruksverksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga vilket regleras i miljöprövningsförordningen.

Sidan uppdaterad: 2016-10-12