Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön. Det finns därför lagstiftning som reglerar hur bekämpningsmedel får användas.

Klassificering farlighet

Bekämpningsmedel delas in i olika klasser beroende på medlets farlighet. De egenskaper hos ett bekämpningsmedel som kan påverka människors hälsa och miljön anges på förpackningen med hjälp av märkning med olika riskfraser och symboler. För att få sprida medel i klass 1 och vissa medel i klass 2 krävs utbildning som Länsstyrelsen ordnar. För att få använda medel i klass 1 krävs dessutom tillstånd. Privatpersoner får använda bekämpningsmedel som tillhör klass 3. Produktspecifik information om vilken behörighetsklass ett medel tillhör finns i bekämpningsmedelsregistret.

Tillstånd och anmälan

Tillstånd krävs för att sprida bekämpnings medel på följande platser:

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser
  • inom skyddsområde för vattentäkt
  • vid planerings- och anläggningsarbeten

Skriftlig anmälan krävs för att sprida bekämpningsmedel på följande platser:

  • banvall
  • idrottsanläggning
  • områden större än 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark
Sidan uppdaterad: 2017-03-09