Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Industrikemikalier

Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier och ett av de farligaste miljögifter vi känner till. Ämnet tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.

Den 1 mars 2007 trädde förordningen om polyklorerade bifenyler (PCB) i kraft vilket innebär att den som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverad under åren 1956-1973 är skyldig att inventera dessa med avseende på PCB.

Var finns och hur sprids PCB?

Under 60-talets byggdes mycket bostäder i Sverige och till dessa användes ofta PCB-haltiga produkter som fog. Från fogmassorna avges PCB till luft och mark, och sprids sedan vidare ut i omgivningen. PCB kommer också ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av PCB-haltiga produkter. Ämnet är stabilt och följer med i näringskedjan vilket gör att de högsta halterna hittas i fet rovfisk. Människor exponeras för PCB främst via föda.

I husen från perioden 1956-1973 hittas PCB i fogar runt fönster balkonger mm, i isolerrutor som är förseglade med PCB-haltig fogmassa samt i lysrörsarmatur där den innebyggda kondensatorn kan innehålla PCB. På industrier och i storkök kan PCB även hittas i halkfria golv.

Inventering av PCB

Inventeringsarbetet kan beställas av en konsult med kompetens att inventera PCB.

Anmälan om sanering

Tre veckor innan saneringen påbörjas ska den anmälas skriftligen till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningens (Svenska Fogbranschens Riksförbund) rekommenderade metod vid sanering. Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall. 

Fogar, golvmassor, lysrör och isolerrutor

Fog och golvmassor inventeras genom att konsulten tar prov på de fogar eller golvmassor som han/hon hittar i byggnaden. Proven skickas till ett ackrediterat labb som gör en analys på provet. Denna analys visar vilka fogar som kan friklassas och vilka som ska saneras. Fastighetsägaren är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om analysresultaten.

Övriga byggvaror, t. ex. isolerrutor och kondensatorer, som innehåller eller kan misstänkas innehålla PCB ska dokumenteras. Produkterna ska märkas upp för att kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte, underhåll och rivning. De ska då tas omhand som farligt avfall. Efter att en fastighet har inventerats ska resultatet rapporteras till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Sanering av PCB-haltiga fogmassor

Om byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 ppm (mg/kg) ska dessa saneras så snart som möjligt. Som sista datum gäller:

  • 2011 - Andra byggnader och anläggningar än industribyggnader som uppfördes eller renoverades 1956-1969.
  • 2013 - Industribyggnader och anläggningar, Övriga byggnader uppförda 1970-73.
Sidan uppdaterad: 2016-10-12