Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Livsmedelskontroll och avgifter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör regelbundna kontroller på din livsmedelsverksamhet för att se om du följer lagkraven. Vi tar ut avgifter för t.ex. registrering och kontroll av din verksamhet för att täcka våra kostnader.

Avgift för registrering

I samband med att du anmäler att du ska starta en livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift för registreringen. För 2018 är kostnaden 922 kr.

Livsmedelskontroll

Vi gör riskbaserade och regelbundna kontroller av livsmedelsverksamheter. Huvudsyftet är att kontrollera att företagen är kompetenta och tar ansvar för att maten är säker och rätt märkt. Oftast sker kontrollen utan förvarning. Beroende på anledningen med besöket talar vi ibland om i förväg att vi kommer.

Årlig avgift för livsmedelskontroll

Du betalar en årlig avgift för kontrollen från och med det kalenderår då verksamheten startas. Hur stor avgiften är beror på vilken kontrolltid som tilldelas din anläggning. Kontrolltiden beräknas utifrån ett särskilt system för riskklassning och grundar sig på följande:

  • vilka slags livsmedel du hanterar och vilken risk som finns med hanteringen,
  • hur stor din anläggning är (t.ex. antal portioner som serveras, antalet årsarbetskrafter som jobbar med livsmedel eller antal ton utgående produkt per år),
  • om du särskilt riktar dig till känsliga konsumenter (till exempel allergiker, äldre, gravida eller barn under 5 år),
  • omfattningen av anläggningens märkning/presentation av livsmedel
  • vår erfarenhet av din verksamhet från tidigare kontroller (gäller inte nya verksamheter).

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med kommunens timtaxa. Timavgiften indexuppräknas varje år, för 2018 är den 1115 kronor.

Avgift för extra livsmedelskontroll

Om vi i samband med inspektioner konstaterar avvikelser från lagkraven, gör vi en uppföljning genom extra kontroll. För extra kontroll tar vi ut en avgift enligt kommunens taxa för varje timmes kontrolltid för att täcka våra kostnader. Extra kontroll kan även bli aktuellt vid t.ex. befogade klagomål och matförgiftningar.

Möjlighet att minska kontrollavgiften

Genom ett kontrollsystem med effektiva rutiner, kunnig personal samt en bra utformad och välskött lokal kan du minska kostnaderna för livsmedelskontrollen. Vi gör nämligen varje år en erfarenhetsklassning utifrån resultaten av de kontrollbesök som skett på din anläggning under året. Erfarenheten från anläggningen påverkar hur mycket kontroll som vi behöver göra på din anläggning och därmed även den årliga kontrollavgiften.

Sidan uppdaterad: 2018-03-02