Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Livsmedelsföretag

Allmänt för livsmedelsföretagare

Livsmedelsföretagaren är den fysiska eller juridiska person som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls. Företagaren ska ta ansvar för att maten är säker att äta och rätt märkt så att konsumenten inte vilseleds. Företagaren ansvarar för livsmedel som de tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer. Reglerna om säkerhet och märkning ska följas. Alla livsmedelsföretagare är skyldiga att registrera sig hos, alternativt godkännas av, kontrollmyndigheten.

Kontrollmyndigheter

Fördelningen mellan kontrollmyndigheterna regleras i livsmedelslagstiftningen. I Falkenbergs kommun är miljö- och hälsoskyddsnämnden kontrollmyndighet för de flesta livsmedelsföretag. Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för slakterier, styckningsanläggningar, äggpackerier och större mjölkproduktanläggningar. Länsstyrelsen är kontrollmyndighet för primärproducenter.

Registrering och godkännande

Livsmedelsföretagaren är skyldig att underrätta kontrollmyndigheten om sin verksamhet så att anläggningen kan registreras, alternativt godkännas. De flesta verksamheter ska enbart registreras. Industriella animalieanläggningar ska godkännas innan verksamheten får starta.

Spårbarhet av livsmedel

Det ska gå lätt och fort att hitta ett livsmedel som kan vara en fara för konsumenter. Företagaren ska veta från vilket företag och till vilket företag ett livsmedel eller en råvara har levererats, "ett steg bakåt - ett steg framåt".

Egenkontroll

Företagare som tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer ett livsmedel ska se till att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Alla livsmedelsföretagare behöver ha någon form av system för att säkerställa att företaget har kontroll på grundförutsättningar som utbildning, personlig hygien, vatten, lokaler, utrustning, rengöring, underhåll, skadedjur, temperaturer, mottagning av varor med mera. Dessutom är det viktigt att gå igenom om det finns faror i verksamheten så att dessa kan förebyggas och övervakas (HACCP).

Branschriktlinjer

En bra hjälp för att få kunskap om kraven i livsmedelslagstiftningen är nationella branschriktlinjer. Dessa är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.

Många krav i EG-förordningarna beskriver en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet, men samtidigt blir det svårare att veta hur man på bästa sätt uppnår lagstiftningens krav. I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Genom att de handlar om en specifik verksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa.

De nationella branschriktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och finns på deras hemsida.

Ändring i verksamheten

Livsmedelsföretagaren ska i god tid informera kontrollmyndigheten om betydande ändringar i verksamheten, till exempel vid större förändringar av sortiment, ombyggnation med mera. Registreringen/godkännandet är kopplat till livsmedelsföretagaren. Detta innebär att vid ett ägarbyte måste den nye ägaren anmäla sin verksamhet innan verksamheten får starta.

Sidan uppdaterad: 2016-10-13