Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Närbild på ett par flaskor i en restaurangmiljö.

Alkohol, tobak och läkemedel

För att få servera öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker måste det finnas ett serveringstillstånd. Socialnämnden ansvarar för handläggningen av ärenden om serveringstillstånd och har tillsyn över de serveringar som finns i kommunen. Socialnämnden har också tillsyn över folköl, tobak och försäljning av vissa receptfria läkemedel.

Serveringstillstånd

Det finns olika kategorier av tillstånd som ansökningar kan delas in i:

Stadigvarande serveringstillstånd
Ansökningar om servering till allmänhet och slutna sällskap.

Tillfälliga tillstånd
För servering till allmänheten eller för servering till slutet sällskap vid enstaka tillfällen.

Utvidgade tillstånd
Ansökningar om utvidgat sortiment, ändrade serveringslokaler, ändrade öppettider och ändrad serveringsyta.

Catering
Ansökningar om catering med servering vid slutna sällskap.

Tillstånd för provsmakning
Ansökan om provsmakning kan göras för arrangemang som sker dels vid tillverkningsställe och dels vid serveringsställe.

Vad krävs för att få tillstånd?

Vid tillståndsprövning kontrolleras den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden. Det sker genom att kommunen inhämtar information från skatteverket och från polismyndigheten. Den sökande ska också genom ett särskilt kunskapsprov visa att det finns tillräckliga kunskaper inom alkohollagen och andra föreskrifter. Lokalen som ska användas måste vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. En meny med ett flertal för-, huvud- och efterrätter ska finnas vid stadigvarande servering till allmänheten. Vid servering till slutna sällskap och vid tillfälliga arrangemang kan en enklare meny godkännas.  

Tillsyn

Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsyn av restauranger och butiker. Avgiften för butiker är fast, medan restaurangavgiften består av en fast del och en del som beror på omsättningen vid försäljning av alkohol. Försäljningen ska redovisas varje år i form av en restaurangrapport. Kommunens inspektörer besöker då och då serveringsställena. Då kontrolleras bland annat: ordning och nykterhet, 18-årsgränsen, matförsäljningen, kassahanteringen och serveringstiderna.

Folköl, tobak och läkemedelsförsäljning

Den som säljer folköl eller tobak ska anmäla detta till kommunens socialnämnd som ansvarar för tillsynen. Säljer man folköl måste det ske i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Man måste även sälja mat. Något tillstånd från socialnämnden behövs inte men det finns en anmälningsplikt. Folköl och tobak får inte säljas till den som inte fyllt 18 år. Vid läkemedelsförsäljning ska detta anmälas till Läkemedelsverket. En anmälan ska även göras till kommunens socialnämnd, som har ett tillsynsansvar över denna verksamhet. Om man har försäljning av folköl och tobak ska man också ha ett egenkontrollprogram.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstid beräknas till 4-6 veckor från ansökan till beslut.

Vart vänder man sig för att ansöka om tillstånd?

Vill man ansöka om ett tillstånd eller anmäla en förändring i sin verksamhet vänder man sig till kommunens tillståndshandläggare. Handläggaren utreder ärendet och socialnämndens arbetsutskott fattar beslut om tillstånd.

Sidan uppdaterad: 2017-09-01