Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Höga enkätresultat visar på nöjda medarbetare i Falkenbergs kommun

I höstas genomförde Falkenbergs kommun en medarbetarenkät för sina månadsanställda, något som görs vartannat år och där resultatet sedan följs upp. Årets höga resultat visar på att medarbetarna tycker att kommunen är en bra plats att jobba på.

Hela 84 % av alla kommunens månadsanställda besvarade enkäten i höstas, något arbetsgivarenheten är mycket nöjd med.

Medarbetarna har fått svara på frågor inom områdena medarbetarskap, kommunikation, arbetsmiljö och hälsa, mångfald, delaktighet och samverkan, kompetensutveckling, löneutveckling och ledarskap.

– På en femgradig skala ligger vi på mellan 3,7 och 4,4 inom dessa områden, vilket vi ser som ett mycket bra resultat.

Detta säger Annelie Elofsson, PA-konsult på Falkenbergs kommun. Särskilt nöjd är hon med att så många kommunanställda kan tänka sig att rekommendera andra att jobba i Falkenbergs kommun. Där låg svaret på 4,0.

På frågan om den enskilde medarbetaren anser sig ha ett meningsfullt arbete ligger genomsnittssvaret på 4,5, och på frågan om man bemöter varandra med respekt för allas lika värde ligger svarsnivån på 4,3. Svaret på frågan om man har förtroende för sin chef ligger på 4,1.

– Där vi kan bli bättre är när det gäller arbetsmiljö. På frågan om man känner stress och/eller oro orsakat av sitt arbete har 22, 8 % svarat ja och 46,4 % har svarat delvis. På frågan om de utsatts för hot/våld och kränkande särbehandling under året svarade 19,8 % ja på den frågan. Detta är ett område vi måste titta närmre på och se hur vi kan jobba förbyggande, menar Annelie Elofsson.

Enkätresultaten är samlade i en rapport och nu börjar förbättringsarbetet. Svaren kan skilja sig åt mellan olika arbetsplatser. Respektive chef har fått i uppdrag att tillsammans med medarbetarna jobba vidare med sina resultat för att skapa en bättre eller bibehålla en god psykosocial arbetsmiljö. Det är cheferna för respektive förvaltning som bestämmer vilka insatser som behöver prioriteras.

Uppföljning av medarbetarenkäten sker i lämpliga intervaller och genom en psykosocial arbetsmiljörond året efter.


Sidan uppdaterad: 2015-12-02