Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Leende personal inom äldreomsorgen.

Foto: Christel Lindh

Arbete inom socialtjänsten

Du som är intresserad av våra lediga tjänster, att vikariera eller vill fråga om något som rör socialförvaltningens personalkategorier och tjänster är välkommen att kontakta oss. Här är en sammanfattning av verksamheten som arbetsplats.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska ge stöd när äldres  förmåga att klara sitt dagliga liv inte längre räcker till. I det dagliga arbetet får du som personal bl a ge vård och stöd med respekt för de äldres behov och individuella önskemål. Detta kräver god utbildning, omtanke och inlevelseförmåga.

Inom äldreomsorgen finns flera  personalkategorier. Den direkta omvårdnaden och viss sjukvård ges av vårdbiträden och undersköterskor. Mer kvalificerad sjukvård utförs av sjuksköterskor. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar med rehabilitering och utprovning av hjälpmedel.

För omsorgsenheternas arbetsledning, ekonomi och arbetsmiljö ansvarar enhetschefer medan handläggare/biståndsbedömare beslutar om vilka vårdinsatser som ska ges.

För att kunna tillsvidareanställas som undersköterska behöver du utbildning från gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller motsvarande vuxenutbildning. För övriga personalkategorier behövs högskoleutbildning inom de olika arbetsområdena.

Funktionsnedsättning

Vård och service till personer med funktionsnedsättning ges dels i gruppbostäder där var och en har sin bostad och tillgång till ett gemensamhetsutrymme, dels i egna bostäder där man får stöd i sitt vardagsliv. Många har rätt till daglig sysselsättning som ges genom dagcenters olika verksamheter.

Arbetet med människor med funktionsnedsättningar kräver tålamod och förmåga att sätta sig in i deras situation. Det behövs därför utbildad personal med insikt i de metoder som används i arbetet.

Flertalet personal  som arbetar med människor med funktionsnedsättningar är vårdare. Inom dagcenterverksamheten finns gruppledare som ansvarar för sysselsättningen för deltagarna där. Personliga assistenter är knutna till en enskild och stöder denne hemma eller på arbetsplatsen.

Inom detta område finns också ett fåtal specialiserade tjänster som t ex arbetsanskaffare/anpassare. I likhet med äldreomsorgen svarar enhetschefer för arbetsledning, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom sina enheter. Handläggare/biståndsbedömare beslutar om vilka vårdinsatser som ska ges.

För att få tillsvidareanställning för arbete med funktionsnedsatta  behöver du utbildning från gymnasiets omvårdnadsprogram eller motsvarande vuxenutbildning.

Individ- och familjeomsorg

Inom Individ- och Familjeomsorgen  får du arbeta med enskildas och familjers ekonomiska och sociala problem. Du arbetar även förebyggande för att förhindra att problem uppkommer. Ambitionen är att öka de förebyggande inslagen.

I stort sett allt socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen utförs av socialsekreterare och behandlingssekreterare. Arbetet kräver goda kunskaper om hur samhället fungerar, psykologi, sociala relationer med mera.

För att kunna få anställning som socialsekreterare eller behandlingssekreterare behöver du socionomexamen eller annan jämförbar högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms lämplig. Socionomutbildningen ges vid socialhögskola.

Stab (central administration)

Socialförvaltningen har tre  stabsavdelningar: administrativ avd., kvalitets- och utredningsavd. och  IT & verksamhetsstöd. Dessa arbetar på uppdrag av socialchef och nämnd med t ex personaladministration, ekonomi och budget, utredningsarbete, upphandlings/avtalsfrågor, kvalitetsarbete m m. 

Arbete i staben kräver i regel högskoleutbildning inom de olika fackområdena med undantag för vissa tjänster på assistentnivå. Exempel på tjänster är kvalitetsstrateg, controller, personalsekreterare, utredningssekreterare, kostkonsulent, IT-samordnare, systemförvaltare, nämndsekreterare och chefstjänster.

Sidan uppdaterad: 2017-09-08