Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

HSL-handboken

HSL-handboken vänder sig till dig som är omsorgspersonal, legitimerad personal eller chef för dessa yrkesgrupper i eller på uppdrag av Falkenbergs kommun. Den innehåller styrande och vägledande dokument samt länkar till användbara sidor.

Corona - covid-19

Här nedan hittar du all coronarelaterad information, sorterad under olika rubriker.

Riktlinjer vid covid-19 Region Halland och Falkenbergs kommun

Uppdaterad 26 januari

26 januari: Falkenbergs kommuns anvisning för munskydd - ny tillfälligt utökad åtgärd för att minska risk för smittspridning inom vård och omsorg, med anledning av omfattande spridning av covid-19 i samhälletPDF

21 januari: Munskydd – Ny tillfälligt utökad rekommendation, för att minska risk för smittspridning inom vård och omsorg, med anledning av omfattande spridning av covid-19 i samhälletlänk till annan webbplats 

18 december: Vägledning om kriterier för bedömning om smittfrihet vid Covid-19PDF

23 juli: Handläggning av misstänkt och bekräftat fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats

23 juli: Handläggning av misstänkt och bekräftat fall i särskilt boende inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats

20 juli: Anvisning om besöksförbud och undantag från besöksförbudPDF

25 juni: Anvisning för användning av portabla fläktar och luftkylare i vård och omsorg på Säbo och i ordinärt boende vid värmebölja och vid risk för smittspridningWord

18 juni: Anvisning om prioriteringsordning av insatser för legitimerad personal vid pandemi då bemanning inte kan upprätthållas för att garantera patientsäkerhetWord

2 juni: Provtagning för Covid-19 inom särskilt boende för äldrelänk till annan webbplats

22 maj: Smittskyddsblad Covid-19, PatientinformationPDF

22 maj: Rek från smittskydd om att minska smittspridning i ordinärt boendePDF

15 maj: Riktlinje för användning och rengöring av visir som ska återanvändasWord

15 maj: Rek från smittskydd om att minska smittspridning i äldreboendenPDF

13 maj: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienterPDF

5 maj: Rekommendationer för serviceresor Region Halland med anledning av covid, rev 200402PDF

5 maj: Covid-19- provtagning av patienter med beslut enligt SoL (ej hemsjukvård)PDF

24 april: Rutin - HLR vid Covid-19, se gulmarkerad text för kommunal hälso- och sjukvårdWord

21 april: Medicinsk vårdriktlinje covid-19 PrimärvårdPDF

20 april: Åtgärder av sjuksköterska vid bedömning av patient som uppvisar luftvägssymtom, hosta och feberPDF

Smittspårning och screening

Uppdaterad 12 januari

Vaccination covid-19
Uppdaterad 21 januari

Bildstöd vaccination covid-19

Uppdaterad 12 januari

Checklistor och rutiner för chefer, omsorgspersonal och legitimerad personal

Uppdaterad 28 december

Snabbspår för självprovtagning vid personalbrist

Uppdaterad 29 december

Skyddsutrustning vid covid-19

Uppdaterad 7 augusti

Utbildningar vid covid-19

Uppdaterad 3 juli

Informationsöverföring vid covid-19

Uppdaterad 30 april

Provtagningsanvisning, vård och omsorg

Uppdaterad 25 maj

Rehabilitering

Uppdaterad 17 juni

Nutrition vid covid-19

Uppdaterad 6 maj

Demensvård vid covid-19

Uppdaterad 26 augusti

Palliativ vård vid covid-19

Antikroppstest (serologi)

Uppdaterad 9 november

Säkra besök på särskilt boende under covid-19 pandemi

Uppdaterad 8 oktober

Affischer vid smitta och screening covid-19

Avliden covid-19

HSL-handboken

Ambulans

Ansvar

Avvikelsehantering, lex Sarah, lex Maria, synpunktshantering

Delegering av hälso- och sjukvård

Dokumentation

Dödsfall och hantering av avlidna

Egenvård

Hemdok

Läkemedelshantering

Uppdaterad 23 oktober

Medicingivare Evondos

Hjälpmedel, Medicintekniska produkter

Kost och nutrition

Munvård och tandhälsa

NPÖ - Nationell Patientöversikt

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Suicid, självmordsförsök, självskadebeteende

Samordnad Individuell Plan - SIP och Samverkan

Vårdhygien och smitta

Vård och behandling

Kontakt