Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

HSL-handboken

HSL-handboken vänder sig till dig som är omsorgspersonal, legitimerad personal eller chef för dessa yrkesgrupper i eller på uppdrag av Falkenbergs kommun. Den innehåller styrande och vägledande dokument samt länkar till användbara sidor.

Corona - Covid-19

Här nedan hittar du all coronarelaterad information, sorterad under olika rubriker.

Riktlinjer vid Covid-19 Region Halland och Falkenbergs kommun

Uppdaterad 29 juli

29 juli: Vägledning om kriterier för bedömning om smittfrihet vid Covid-19PDF

23 juli: Handläggning av misstänkt och bekräftat fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats

23 juli: Handläggning av misstänkt och bekräftat fall i särskilt boende inom kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats

20 juli: Anvisning om besöksförbud och undantag från besöksförbudPDF

25 juni: Anvisning för användning av portabla fläktar och luftkylare i vård och omsorg på Säbo och i ordinärt boende vid värmebölja och vid risk för smittspridningWord

18 juni: Anvisning om prioriteringsordning av insatser för legitimerad personal vid pandemi då bemanning inte kan upprätthållas för att garantera patientsäkerhetWord

2 juni: Provtagning för Covid-19 inom särskilt boende för äldrelänk till annan webbplats

22 maj: Smittskyddsblad Covid-19, PatientinformationPDF

22 maj: Rek från smittskydd om att minska smittspridning i ordinärt boendePDF

15 maj: Riktlinje för användning och rengöring av visir som ska återanvändasWord

15 maj: Rek från smittskydd om att minska smittspridning i äldreboendenPDF

13 maj: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienterPDF

5 maj: Rekommendationer för serviceresor Region Halland med anledning av covid, rev 200402PDF

5 maj: Covid-19- provtagning av patienter med beslut enligt SoL (ej hemsjukvård)PDF

24 april: Rutin - HLR vid Covid-19, se gulmarkerad text för kommunal hälso- och sjukvårdWord

21 april: Medicinsk vårdriktlinje covid-19 PrimärvårdPDF

20 april: Åtgärder av sjuksköterska vid bedömning av patient som uppvisar luftvägssymtom, hosta och feberPDF

Smittspårning och screening

Uppdaterad 21 juli

Checklistor och rutiner för chefer, omsorgspersonal och legitimerad personal

Uppdaterad 6 augusti

Skyddsutrustning vid Covid-19

Uppdaterad 7 augusti

Utbildningar vid Covid-19

Uppdaterad 3 juli

Informationsöverföring vid Covid-19

Uppdaterad 30 april

Provtagningsanvisning, vård och omsorg

Uppdaterad 25 maj

Rehabilitering

Uppdaterad 17 juni

Nutrition vid Covid-19

Uppdaterad 6 maj

Demensvård vid Covid-19

Uppdaterad 29 april

Palliativ vård vid Covid-19

Affischer vid smitta och screening Covid-19

Avliden Covid-19

HSL-handboken

Ambulans

Ansvar

Avvikelsehantering, lex Sarah, lex Maria, synpunktshantering

Delegering av hälso- och sjukvård

Dokumentation

Dödsfall och hantering av avlidna

Egenvård

Hemdok

Läkemedelshantering

Hjälpmedel, Medicintekniska produkter

Kost och nutrition

Munvård och tandhälsa

NPÖ - Nationell PatientÖversikt

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Suicid, självmordsförsök, självskadebeteende

Samordnad Individuell Plan - SIP och Samverkan

Vårdhygien och smitta

Vård och behandling

Kontakt