Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

HSL-handboken

HSL-handboken vänder sig till dig som är omsorgspersonal, legitimerad personal eller chef för dessa yrkesgrupper i eller på uppdrag av Falkenbergs kommun. Den innehåller styrande och vägledande dokument samt länkar till användbara sidor.

Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar medicinsk omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsansvar.

HSL-handboken innehåller riktlinjer, kommunövergripande rutiner, manualer och länkar. De utgår från de regelverk som styr verksamheten. Handboken ska vara en del i vardagsarbetet där personal på ett enkelt sätt kan hitta svar på sina frågor.

Handboken är skapad av MAS/MAR (medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering) men några dokument kommer
från andra verksamheter i kommunen eller är regionalt framtagna.

Ambulans

Ansvar

Avvikelsehantering, lex Sarah, lex Maria, synpunktshantering

Delegering av hälso- och sjukvård

Dokumentation

Dödsfall och hantering av avlidna

Egenvård

Hemdok

Läkemedelshantering

Hjälpmedel, Medicintekniska produkter

Kost och nutrition

Munvård och tandhälsa

NPÖ - Nationell PatientÖversikt

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Suicid, självmordsförsök, självskadebeteende

Samordnad Individuell Plan - SIP och Samverkan

Vårdhygien och smitta

Vård och behandling

Kontakt