Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Skolskjuts - ansökan

Skolskjuts och resor

Vilka elever har rätt till skolskjuts?
Elever i årskurs F-9 samt elever i gymnasiesärskola kan få kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Under förutsättning att eleven har rätt till skolskjuts till den av kommunen anvisade skola kan en elev vara berättigad till skolskjuts även till sin valda skola, om beviljandet inte innebär en merkostnad eller organisatoriska svårigheter för kommunen. En prövning görs i varje individuellt fall. Eleven har rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan, inte till och från fritidshem.

Följande avståndsregler gäller:
Skolår F—2: 2 km
Skolår 3—5: 3 km
Skolår 6—9: 4 km

Avståndsreglerna gäller även mellan hemmet och hållplatsen vid planeringen av skolskjutsen.

Ansökan och beslut
Om eleven har det avstånd som berättigar till skolskjuts mellan folkbokföringsadress och skola, planeras skolskjuts automatiskt utan att skriftlig ansökan kommer in. För att automatiskt få skolskjuts ska eleven gå på den av kommunen anvisade skolan.

Om rätten till skolskjuts ska prövas på grund av växelvis boende, trafikförhållanden, funktionsnedsättning, egenvald skola eller andra omständigheter, behövs en skriftlig ansökan. Vårdnadshavare ansöker med e-legitimation i kommunens självservice.

Ett skriftligt, överklagbart beslut fattas i ditt ärende. Om ditt barn beviljas skolskjuts, lämnas informationen du lämnat till kommunen via din ansökan samt beslutet till Hallandstrafiken för planering av ditt barns resor.

Elev med växelvis boende
När en elev bor växelvis på två adresser och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Detta under förutsättning att eleven bor lika mycket på de två adresserna.

Elev med funktionsnedsättning
Om eleven har en funktionsnedsättning som uttrycker sig i oförmåga att själv ansvara för sina skolresor, kan det finnas rätt till skolskjuts. Vårdnadshavaren ska i sin ansökan beskriva barnets funktionsnedsättning, varaktigheten samt hur den uttrycker sig och gör att barnet behöver skolskjuts. Som underlag för din ansökan ska vårdnadshavaren även skicka in ett utlåtande som styrker barnets funktionsnedsättning samt beskriver barnets begränsningar till att själv ta sig till och från skolan. Underlaget kan utfärdas av skolan eller habiliteringen. För elever i grund- och gymnasiesärskola ska utlåtande från rektor utfärdas.

Handläggning
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Det kan ta upp till fyra veckor att handlägga skolsskjutsärenden. Inför nytt läsår tar handläggningen längre tid då vi får in de flesta ansökningarna.

Riktlinjer för SkolskjutsPDF

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt