Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag, ansökan

Du som har en långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad efter dina behov.

Bidraget lämnas till dig som enskild person och endast för anpassningar i den bostad du bor i permanent. Du kan inte få bidrag för anpassningar i till exempel ditt fritidshus. Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt behöver du ha fastighetsägarens medgivande för att anpassa bostaden.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag

Klicka här för att läsa mer om bostadsanpassningsbidrag

Så här fyller du i blanketten ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag”

1. Personuppgifter

Här anges personuppgifter. Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad.

Det är du som har funktionsnedsättningen som är sökande fr.o.m. den 1 juli 2018.

2. Funktionsnedsättning

Här beskriver du vad du har för funktionsnedsättning och vad det orsakar för problem för dig.

3. Hjälpmedel

Fyll i vilka hjälpmedel du använder, om du har några.

4. Sökta åtgärder.

Du måste alltid ange de åtgärder du vill söka bidrag för om. Det räcker inte att skriva ”se intyg”. Om åtgärder saknas krävs en komplettering. Behovet av sökta åtgärder ska styrkas i intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig. Intyget är viktigt och ligger till grund för vårt beslut.

5. Medgivande till ärendets handläggare

Här anger du om du medger att handläggaren kontaktar den som intygat ditt behov.

6. Bostad som ska anpassas

Här fyller du i information om den bostad som anpassningen ska utföras i.

7. Jag vill ha hjälp av Falkenbergs kommun med att

Du har möjlighet att få hjälp med att hämta in offerter för sökta åtgärder. Dina kontaktuppgifter kommer att mailas till berörda entreprenörer.

Du har också möjlighet att få hjälp med att kontakta din fastighetsägare för att hämta in ägarmedgivande, som är en förutsättning för beviljat bostadsanpassningsbidrag.

Blankett med sökta åtgärder kommer då att mejlas till din fastighetsägare för ägarmedgivande.

Du har naturligtvis möjlighet att själv ordna detta, blanketter för medgivande finns på hemsidan.

8. Behov av tolk

Om du har behov av tolk vid personlig kontakt med dig ange det här.

Ange också vilket språk

9. Kontaktperson

Fylls i om någon annan än sökande ska kontaktas under handläggningen.

Det är obligatoriskt om sökande inte kan föra sin egen talan. En kontaktperson kan ha olika roller.

Observera att kontaktpersonen inte kan fatta beslut åt dig utan fullmakt.

  • Anhörig/Närstående – hjälper sökande i kontakten med handläggaren men har inte fullmakt att besluta eller vidta rättshandlingar för den sökande.
  • Ombud – är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Blankett för fullmakt finns på hemsidan och ska bifogas ansökan.
  • God man/Förvaltare – företräder sökande i kontakter som har med ansökan att göra och för dennes talan. Förordnandet ska bifogas ansökan.

Vårdnadshavare är kontaktperson för minderårig och behöver ingen fullmakt.

10. Sökandes underskrift (eller person med fullmakt för sökanden)

Här skriver du under ansökan. Ansökan undertecknas av vårdnadshavare om sökanden är minderårig. Ansökan kan också undertecknas av den som du gett fullmakt enligt ovan, alternativt god man/förvaltare, om fullmakt/registerutdrag bifogas.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontakt