Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Vattendrag ska uppnå god ekologisk status år 2021

Falkenbergs kommun anordnade en inspirationsdag med tema vattenvård för kommunens lantbrukare. Under dagen diskuterades det hur man fram till år 2021 ska uppnå god ekologisk status i våra Halländska vattendrag.

Tvåstegsdike, Tvååker.

Många av våra vattendrag har idag problem med övergödning som har orsakats av alltför höga halter av kväve och fosfor. De höga halterna gör att balansen i ekosystemet rubbas med påföljd att många djur- och växtarter slås ut. Dessa problem uppstår ofta på grund av mänskliga aktiviteter. Kommunen har ett gemensamt ansvar tillsammans med lantbrukare att se till att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen fram till år 2021.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill arbeta med frivilliga åtgärder och bjöd in till en inspirationsdag där man i fält tittade på några vattenvårdande projekt. Man besökte bland annat Hallands första tvåstegsdike i Tvååker och tittade på våtmarker med integrerade skyddszoner på Sannarps Egendom.

Våtmark, Sannarps Egendom.


För vattendragen i jordbrukslandskapet innebär det att halterna av näringsämnen måste minska drastiskt. För att klara målen för ”god ekologisk status” måste man tillsammans sätta in åtgärder i alla områden. Detta innebär att alla verksamheter inom ett avrinningsområde måste vidta förbättrande åtgärder.

Sidan uppdaterad: 2015-03-27