Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Föroreningar hittade vid undersökning

En första översiktlig miljöundersökning har nu gjorts på före detta Slöinge Träförädlings område söder om Järnvägsgatan i Slöinge samhälle. Resultatet av denna första undersökning visar på att delar av området är förorenat.

Länsstyrelsen i Halland har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att inventera, utreda och åtgärda förorenade områden. Inventeringen startade 2001 och slutfördes 2013. I denna inventering ingick bland annat att titta på träimpregneringsbranschen. Detta område ingick i inventeringen och fick då riskklass 1 i en fyrgradig skala, där riskklass 1 är den högsta risken. Riskklassningen utförs utifrån värderingar och bedömningar avseende bland annat vilka ämnen som hanterats, omfattningen, tidsperiod med mera.  

Slöinge Träförädling bedrev impregneringsverksamhet fram till år 1978. Året därefter brann flera av byggnaderna ner och samma år övertog Falkenbergs kommun fastigheten genom ett markbyte. Fastigheten används idag som grönområde med bland annat boulebana och återvinningsstation.

Länsstyrelsen har tidigare genomfört en ansvarsutredning där det konstateras att det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare för området. I och med detta sökte Länsstyrelsen utredningsmedel av Naturvårdsverket som blev beviljade.

Länsstyrelsen har nu i samarbete med Falkenbergs kommun genomfört en undersökning av marken där träimpregneringen tidigare var belägen. Undersökningen genomfördes i våras och resultatet har nu sammanställts i en rapport.  

Resultatet av denna första undersökning visar på att delar av området är förorenat. Det är särskilt två mindre delområden som visar på höga föroreningshalter av framförallt arsenik, kadmium, koppar och krom. Kompletterande undersökningar kommer att  påbörjas under hösten för att få bättre kunskap om föroreningens omfattning med mera.  

Länsstyrelsen avser sedan att tillsammans med Falkenbergs kommun söka statliga medel hos Naturvårdsverket för att genomföra sanering av området. Naturvårdsverket kommer att ta ställning till om området är nationellt prioriterat. En åtgärd kommer förmodligen att innebära schaktning och utskiftning av förorenade massor. I avvaktan på denna sanering avser kommunen lägga ut material som skyddsskikt på de delområden där höga halter har konstaterats. Syftet är att minimera exponeringsrisken för människor som vistas på de aktuella delområdena. Det är ingen fara att spela boule eller vara i området, men man bör se till så att barn och djur inte får jord i munnen. Närboende har fått särskild information.

Sidan uppdaterad: 2014-10-10