Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Vatten, stenar och växtlighet

Vattenförvaltning

För att vårt vatten ska må bra och hålla god kvalitet behöver vi förvalta det rätt, och för att framtida generationer inte ska få en sänkt levnadsstandard behöver vi skapa ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk som kallas ramdirektivet för vatten eller vattendirektivet och har till uppgift att säkra en god vattenkvalitet i Europas grund- och ytvatten. Vattendirektivet ställer krav på att alla EU:s medlemsländer arbetar på ett gemensamt sätt med vattenförvaltningen. Arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen. Det övergripande målet är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. Denna information och mer om vattenförvaltning finns i broschyren "Vatten - Vårt gemensamma ansvar", under länkar.

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt har tagit fram ett åtgärdsprogram för åren 2009 till 2015. I åtgärdsprogrammet beskrivs vad som behöver göras för att de så kallade miljökvalitetsnormerna (MKN) ska uppfyllas. MKN är specifika kvalitetskrav som en vattenförekomst (hav, sjö, vattendrag eller grundvatten) ska uppfylla, om kvalitetskravet inte uppfylls i dagsläget finns en tidpunkt då kravet ska vara uppfyllt.

Arbetet engagerar alla, alltifrån kommuner och statliga myndigheter till privatpersoner, företag, vattenråd och andra intresseorganisationer. Alla berörda har möjlighet att vara med i arbetet med att förvalta och förbättra tillståndet i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

I Falkenberg bedrivs detta arbete till stor del genom tre olika forum. Vattendirektivsgruppen som samordnar kommunens förvaltningsövergripande arbete, Vattentänk är miljö- och hälsoskydds samordnade tillsynsarbete och de tre vattenråden som är aktiva inom Falkenbergs kommun samordnar verksamhetsutövarnas insatser.

Sidan uppdaterad: 2017-03-29