Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skyddad natur

Enligt miljöbalken har naturen ett egenvärde och människan har ett ansvar att bevara naturen. I detta ansvar ingår arbetet med att skydda värdefull natur från exploatering eller andra ingrepp.

Natur- och kulturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

I Falkenbergs kommun finns över 30 naturreservat. Både kommunen och länsstyrelsen kan bilda naturreservat. Kommunen har bildat och ansvarar för naturreservatet Vinberg. Övriga reservat i Falkenberg förvaltas av länsstyrelsen.

Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Riksintressen

Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Natura 2000-områden finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden innebär vanligtvis tillträdesförbud under en viss period. Oftast är det för att skydda fåglarnas häckningsområden eller sälarnas uppehållsplatser.

Biotopskyddsområde

Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Vissa biotoper är skyddade med automatik, till exempel alléer, medan andra skyddas genom särskilt beslut.

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne.

Strandskyddsområde

Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag. Inom strandskyddsområde, som är minst 100 meter och ofta är utvidgat, är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

Fridlysta växter och djur

En växt- eller djurart kan fridlysas med hjälp av miljöbalken om det finns en risk att den utsätts för hot som insamling, plundring eller storskalig plockning. En art kan vara fridlyst i hela eller i delar av landet.

Artskyddsförordningen innehåller bestämmelser om fridlysning av vilda djur och växter och den reglerar även import, export, transport, förvaring, handel, preparering och förevisning av djur och växter av arter som lever vilt.

Sidan uppdaterad: 2017-03-29