Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Restaurering Skreanäs

Under de senaste åren har naturområdet vid Skreanäs restaurerats för att gynna den biologiska mångfalden. Syftet har varit att få ett mer öppet och blomrikt sandlandskap. I en sådan miljö trivs såväl människor som en mångfald av växter och djur, inte minst insekter.

Idag återstår bara små fragment av de ljung- och sandhedar som en gång bredde ut sig över stora delar av Halland. I takt med att markerna har planterats igen eller odlats upp har de växter, svampar, insekter och fåglar som är beroende av öppna och blomrika kusthedar fått det allt svårare. Många av dessa arter är idag hotade (exempelvis havsmurarbi och fältpiplärka).
 
Området vid Skreanäs har under de senaste decenierna vuxit igen med träd och täta buskage av vresros. För att återskapa den artrika mosaik med örter och blottad sand som fanns här tidigare, har nu vissa träd, buskar och vresrosorna röjts eller grävts bort. Vresrosen, som ursprungligen kommer från nordöstra Asien och Alaska, är konkurrensstark med stort rotsystem och tränger bort många andra växtarter som hör hemma i den strandnära miljön.

Området kommer nu skötas genom återkommande naturvårdsbränningar och, vid behov, punktvisa röjningar. Bränningarna kommer att ske fläckvis och utnyttja de stigsystem som finns som brandgator. På så vis kommer området att fortsätta vara en öppen, örtrik sandmark med stråk av sanddyner närmast stranden.

Restaureringsprojektet har genomförts av Falkenbergs kommun med hjälp av EU-bidrag (miljöstöd för utvald miljö).

Sidan uppdaterad: 2016-10-13