Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Naturvård i grustäkter

Ökad kunskap har gjort att naturvårdens syn på grus- och sandtäkter har förändrats. Idag vet vi att de kan hysa en stor biologisk mångfald.

Grustäker en fristad

Förr präglades Hallands landskap av lunghedar och sandmarker. Dessa naturtyper är idag ovanliga. Därför har också de djur och växter som är beroende av örtrika och sandiga miljöer fått det svårt. Men grus- och sandäkter har blivit en fristad för dessa hotade arter. Grustäkter liknar på många sätt en sandig hedmark. Den erbjuder blottad sand där insekter kan bygga bon och ständig störning bidrar till att växer som inte är så konkurrenskraftiga trivs. Här kan du till exempel hitta bibagge, sexfläckig bastardsvärmare, större vattensalamander, backsvala och en rad vackra och sällsynta växter.

Avslutade täkter växer igen

Det är en stor utmaning att behålla värdefulla täktmiljöer i landskapet. Avslutade täkter växer snabbt igen eller övergår i annan markanvändning. För att bevara täktens värdefulla arter och strukturer krävs skötselåtgärder som håller tillbaka igenväxningen. Omrörning av grus och sand är en nyckelfaktor.

Naturvård i grustäkter

I samarbete med markägare och länsstyrelsen så har Falkenbergs kommun inlett ett projekt som syftar till att restaurera och behålla de biologiska värdena i några av de avslutade täkter som finns i Falkenberg. Lämpliga restaureringsåtgärder kan vara röjning, ryckning av träd och buskar med maskin, naturvårdsbränning, bete samt omrörning av sand och grus för att skapa sandblottor. Projektet pågår till och med 2014.

Inventering av täkter i Halland

Under 2009 undersöktes insektsfaunen i ett stort antal täkter i Hallands län. Täktinventeringens resultat blev överväldigande. – Totalt noterades 1 501 arter av bl.a. bin, blomflugor, skalbaggar och spindeldjur. Det finns idag aktuella fynd av minst 97 rödlistade arter i täkter i Hallands län. Det är ett mycket högt antal. Sammantaget framstår täkter som en särpräglad och mycket betydelsefull miljö för växter och djur – synnerligen angelägen att gynna ur naturvårdssynpunkt.

Sidan uppdaterad: 2016-10-13