Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Hoppande lax i Ätran.

Levande Nordsjön

Nordsjöregionen var en gång känd för sina fiskrika vatten. Nu råder överfiske, stängda vandringsvägar, turbindödlighet, bristande tillsyn och förvaltning. Svensk förvaltning bygger på 1918 års vattenlag och i rinnande vatten har vi 4 226 vandringshinder som fisken inte kan passera. Det är bråttom att med gemensamma ansträngningar finna långsiktigt hållbara lösningar för att rädda vandringsfisken.

Nordsjöprogrammet

Living North Sea är ett EU-projekt inom ramen för Nordsjöprogrammet (Interreg IVB) som arbetar med regional utveckling.

Programmets övergripande mål är att gynna transnationellt samarbete som innebär att regionen blir en bättre plats för livskvalité, arbete och investering. Det handlar om en gemensam hållbar planering som skall följa givna EU-direktiv som vattendirektivet, habitatdirektivet och åldirektivet.

Living North Sea

Projektets delmål är fri fiskvandring från hav till källa. LNS sammanför sju Nordsjöländer i femton delprojekt som gemensamt arbetar för att bevara den resurs som de vandrande fiskarterna och deras miljöer utgör i regionen. Total budget för projektperioden 2009-2013 är 6,4 miljoner € varav Falkenbergs totala andel är drygt 700 000 €.

Tillsammans har de deltagande länderna England, Skottland, Holland, Belgien, Tyskland, Danmark, Norge och Sverige en djup kunskap som kan användas till att skapa fri fiskvandring.

Falkenbergs kommun samverkar inom tre huvudområden

Hertingprojektet utgör stommen i kommunens projektdeltagande och har varit ett gemensamt demonstrationsobjekt inom LNS-nätverket. Arbetet med fria fiskvägar, nya vattendomar och dokumentation av vandringsfiskarnas beteenden har skett vid kommunens kraftverk. Innovativa fiskgaller, radiomärkning av fisk och ny kunskap om hotade arter har gett viktig information till Sveriges förvaltningsplaner för lax, havsnejonögon och ål. Kunskapen från Hertingprojektet kan användas praktiskt och politiskt för en mer tidsenlig förvaltning av våra vandringsfiskar.

Ätrans vattenråd arbetar med vattendirektivet och utbytet mellan LNS och vattenrådets medlemmar har underlättat arbetet. De sju kommunerna inom Ätran har sedan 1973 samverkat för en gemensam vattenförvaltning. Holländsk vattenförvaltning har med sina långa traditioner bidragit med värdefull kunskap.

Restaurering av sjöar med innovativa kalkningsmetoder testas då Svenska vattendrag som mynnar i Nordsjön har en begränsad produktion av vandringsfisk på grund av försurning. LNS projektet har med EU-bidrag restaurerat ett 20-tal sjöar med innovativa kalkningsmetoder som gett ett gott resultat. Biologisk mångfald och produktion av ål är helt beroende av neutrala vatten (pH 6-7). LNS har visat att metoder finns att förvalta ålbeståndet i enlighet med åldirektivet. Det är särskilt viktigt då svenska bidrag och åtgärder saknas för kalkning och fiskvägar i många av våra tidigare ålrika vatten.

Information

Falkenbergs kommun har bidragit med en viktig informationsinsats inom LNS. Vandringsfiskens dag och seminarier har genomförts med stort deltagande inom såväl Nordsjöregionen som i Falkenberg. TV, Radio, press och lokala tidningar har flitigt bevakat projektet under en fyraårsperiod.

Sverige och Falkenberg har fått ta del av andra länders framgångsrika arbete med förvaltning av vandringsfiskar och vattenresurser och förfrågan om fortsatt samarbete finns. Samarbetet inom LNS projektet har tagit länderna kring Nordsjön ett bra steg på vägen för att i samverkan nå visionen om ”fri fiskvandring från hav till källa”.

Sidan uppdaterad: 2016-10-13