Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Foto: Thomas Andersson

Hertingprojektet

Hela Ätran, som har höga natur- och kulturvärden, ingår i ett Natura 2000 område. Flera av fiskbestånden i Ätran, som ål, havsnejonöga, och flodnejonöga är ovanliga och hotade bl.a. till följd av vandringshinder. Det var därför av stor vikt för den biologiska mångfalden i hela ån när Falkenbergs kommun 2008 beslutade att riva dammen vid Hertingskraftverk och därmed lämna tillbaka en fors som vi lånat i nästan 70 år. En naturlig fiskväg skulle göra det möjligt för både upp- och nedvandring av fisk och andra vattenlevande organismer vid Herting att ta sig vidare i vattensystemet. Kraftverket skulle fortfarande finnas kvar men med lägre kapacitet.

2013-12-09 Hertingdammen rivs Foto: Thomas Andersson

Foto: Thomas Andersson

I början av 2013 startade arbetet med att riva kraftverksdammen och ersätta den med två vinkelställda överfallsdammar. I dammarmarnas skärningspunkt byggdes en kontrollstation med automatisk fiskräknare. Kontrollstationen utgör samtidigt brofundament för en ny gång- och cykelbro över Ätran. I den nya fiskvägen ska alltid gå ett vattenflöde om minst 11 m3/s eller minst tillrinningen. Det nyare kraftverket får bara drivas under perioden december – februari när flödena är höga och fisken inte vandrar. När flödet i Ätran är högre än 11 m3/s är det äldre kraftverket i bruk. För att förhindra nedvandrande fisk från att hamna i turbinerna eller skadas mot intagsgallret, installerades där en ny typ av galler med horisontellt gallerverk med liten spaltvidd. För att minska trycket mot gallret och därmed minska risken för att fisk skadas står gallret snedställt i förhållande till vattnets flödesriktning. Fisk som kommer fram till gallret leds till en ny fiskpassage, avledare, i änden på gallret för att sedan obehindrat ta sig vidare mot havet.

Genomförda åtgärder

Genomförda åtgärder (illustration Fiskevårdsteknik AB)

Projektet har inneburit att produktionen av el har minskat med ungefär 40 % (5000 MWh/år) vilket är lika mycket som ett medelstort vindkraftverk producerar på ett år.

Den 1 april 2014 invigdes den återställda Hertingforsen officiellt av kung Carl den XVI Gustav

Resultat

Karlstad universitets studier av passagemöjligheter vid Herting före och efter åtgärd visar att betydligt större andel av samtliga fiskarter och livsstadier lyckas passera Herting både upp- och nedströms nu. T.ex ökade passageeffektiviteten för uppvandrande lax, d.v.s. hur många individer som klarade passagen, från 64 % till 97 %. För nedvandrande utlekt lax ökade passageeffektiviteten till 96 %. Före åtgärd var den mellan 33-80 %, beroende på flödet under utvandring. Tidsåtgången för passage har också minskat, vilket är positivt för fiskens stressnivå och energiförbrukning och därmed också förbättrar förutsättningarna för lek. Fördröjningen av laxens uppvandring vid Herting minskade från 21 dagar till 4 dagar.

Minst lika viktigt är att före åtgärd passerade merparten av smolten och blankålen genom kraftverkens galler och turbiner, vilket inneburit stor risk för att fisken skadas. Efter åtgärd passerar såväl smolt som blankål via avledarens flyktöppning och genom fiskvägen, vilket är förknippat med en låg skaderisk.

Enligt Olle Calles vid Karlstad universitet, som lett för- och uppföljningsstudierna, representerar åtgärderna som gjorts vid Herting ”bästa möjliga teknik” för att skapa fria vandringsvägar förbi vattenkraftverk.

Sidan uppdaterad: 2017-12-06

Faktaruta

Hertings kraftverk är ett kommunägt kraftverk som ligger i Falkenbergs stad, bara några kilometer från Ätrans mynning i havet. Det består av ett äldre verk byggt 1903 och ett yngre från 1943. För att driva det nyare kraftverket byggdes en damm tvärs över åfåran och därmed torrlades Hertingforsen. Dammen var ett vandringshinder för all uppströms vandrande fisk utom lax och havsöring som med möda kunnat ta sig vidare via en laxtrappa. Nedvandrande fisk har kunnat ta sig mot havet genom dammluckor, om de varit öppna, eller via kraftverkens turbiner. Dödlighet för nedvandrande fisk har varit hög.

Projektpartners