Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Död ved lever

Död ved myllrar av liv. Ungefär 70% av Sveriges hotade insektsarter lever i död ved någon gång under sin livscykel. På den döda veden växer vedlevande svampar och tickor som fungerar som mat åt en stor mängd skalbaggar, fjärilar och flugor. Dessa är i sin tur mat åt rovlevande skalbaggar, fåglar och fladdermöss. På den döda veden växer också många arter av lavar och mossor.

Idag råder det akut brist på döda träd och död ved i våra skogar. Detta är en stor anledning till utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige.

Bristen på död ved uppmärksammas i både de nationella och regionala miljömålen. I miljömålet Levande skogar är en ökning av andelen död ved ett tydligt mål.

I kommunens Plan för den ekologiska hållbarheten anges att ”Kommunal lövskog och ädellövskog ska som naturlig företeelse innehålla alla former av död ved, som tex lågor och torrakor."

Kommunens parkavdelning arbetar aktivt med att öka mängden grov död ved i tätortsnära skogar och naturområden genom att skapa ”biodepåer”. En biodepå är död ved som är utlagd för att gynna olika djur, svampar, lavar och mossor. En biodepå kan bestå av en ensam grov stock eller en hög med stockar, ibland blandat med klenare grenar och ris.

Olika insekter trivs på olika typer av död ved. Rishögar bildar en mycket speciell miljö med en torr utsida och en fuktig insida och lockar till sig andra insekter än de som lever på grov ved. En högstubbes torra döda ved blir en livsmiljö och en låga i en mer fuktig miljö en annan. Variationen av olika livsmiljöer skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Gamla, grova träd sparas om möjligt levande. Om grova träd ändå måste avverkas så använder parkavdelningen träden som en resurs för den biologiska mångfalden istället för att de flisas och eldas upp. Lämpliga platser för biodepåer har i förväg valts ut i olika skogs- och naturområden, vilket gör det möjligt att minimera transportkostnaderna.

När man lämnar död ved och döda träd i tätortsnära grönområden skapar det ofta diskussioner. Många tycker att det ser skräpigt ut. Därför förses biodepåer med skyltar som förklarar varför den döda veden har lämnats på platsen. Ett projekt som arbetar för mer död ved och ökad biologisk mångfald i tätortsnära naturområden är Naturnära Vessigebro som drivs av Vägsamfällighetsföreningen i Vessigebro i samarbete med Falkenbergs kommun.

Sidan uppdaterad: 2016-09-06