Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bidrag till naturvård

Kommunalt natur- och miljövårdsbidrag

Falkenbergs kommun har sedan år 1997 årligen avsatt en summa pengar till åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i kommunen.

Den som har ett intressant projekt som skapar, bevarar eller ökar förutsättningarna för den biologiska mångfalden kan söka bidraget.

Bidraget kan sökas av organisationer eller enskilda personer. I ansökan ska det ingå en beskrivning av åtgärden, tidsplan och kostnadskalkyl. Kontakta kommunens kommunekologer om du är intresserad.

Bidraget utgör generellt max 50 procent av totalkostnaden. Arbetstid räknas som egen kostnad. Beviljade bidrag betalas ut efter slutförd åtgärd och efter skiftlig rapportering av kostnader och resultat.

LONA - Lokala naturvårdsbidrag

Det finns även möjlighet att söka statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt! Bidraget kallas kort och gott för LONA-bidraget.

Syftet med LONA-bidragen är att skydda na­turen och göra den tillgänglig för människor. Bidrag kan tex ges till inventeringar, skötsel av värdefull natur, stigar, information mm.

LONA-bidraget är ett bidrag som kommuner kan söka av Länsstyrelsen, men ansökningarna bygger ofta på lo­kala initiativ, t ex från företag, föreningar eller markägare. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Har du en projektidé så kontakta kommunens kommunekologer.

Bidrag kan ges till 50% av kostnaderna i ett projekt. Projekttiden kan vara upp till fyra år.

Mer information om LONA-bidraget finns på naturvårdsverkets hemsida. Där kan du bl a i "LONA-registret" läsa om de projekt som beviljats bidrag.

Sidan uppdaterad: 2017-08-15