Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Naturvård

Falkenbergs kommun har en mycket spännande och variationsrik natur. Ett levande hav, en rik jordbruksbygd och en skogsbygd dekorerad med ett pärlband av 256 glittrande sjöar och vattendrag skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald som bjuder boende och besökare på upplevelser, friluftsliv och rekreation.

Kommunens naturvårdsarbete tar sin utgångspunkt i de nationella miljömålen, samt miljökvalitetsnormerna för vatten, där målet är att uppnå god ekologisk status i alla vatten.

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv syftar till att "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."

Kommunens arbete med de nationella miljömålen beskrivs i Planen för den ekologiska hållbarheten.

Som ett underlag för samhällsplaneringen och naturvårdsarbetet har kommunen tagit fram ett naturvårdsprogram. Programmet är en översikt av kända områden med särskilt höga naturvärden i Falkenbergs kommun. Totalt 97 områden har beskrivits och avgränsats på kartor. Programmet innehåller också en beskrivning av kommunens naturförhållanden och de naturtyper som är av särskilt stort intresse att skydda och/eller vårda.

Kommunen bidrar aktivt till naturvårdsinsatser i kommunen genom att driva olika naturvårdsprojekt och genom att avsätta medel till ett natur- och miljövårdsbidrag.

Sidan uppdaterad: 2018-02-26