Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Vindkraftspark i Falkenberg

Vindkraft

Tack vare att det blåster ofta och mycket i Falkenberg är kommunen väl lämpad för vindkraft och intresset för att etablera vindkraft här är stort. Ansökningar om ett hundratal vindkraftverk har antingen beviljats eller är föremål för prövning.

I kommunens nya översiktsplan finns en särskild vindbruksutredning som lägger fast ett antal kriterier för var det är lämpligt att bygga vindkraftverk och var det är olämpligt. Ett antal lämpliga ”vindbruksområden” redovisas även på kartor i utredningen.

Exempelvis bör vindkraftsverk inte etableras på platser som ligger närmare än 1200 meter från närmaste mindre tätort och 1000 meter från övrig sammanhållen bebyggelse. Särskild hänsyn tas till vissa fågelarter, som rovfåglar, och djur som fladdermöss. Vindkraft ska inte få etableras nämare än 3 kilometer från strandlinjen och inte inom naturreservat eller Natura 2000-områden.

Vindkraftsutbyggnaden riskerar att krocka med andra intressen, t ex naturvård, militära områden och kanske framför allt intresset för en ostörd miljö. Det handlar både om buller och om skuggeffekter samt om landskapsbild. Länsstyrelsen har som regel sista ordet när det gäller nya vindkraftsetableringar, men kommunen har vetorätt och kan alltså stoppa ett projekt som bedöms som olämpligt.

Ansökan om vindkraft

Samhällsbyggnadsavdelningen handlägger de ansökningar om vindkraftsutbyggnad som kommer till kommunen. Sökande är oftast ett stort kraftbolag eller ett vindkraftsföretag bestående av flera markägare. Vid större projekt ska man enligt miljöbalken söka tillstånd hos länsstyrelsen i Hallands län.

Anmälan om vindkraft

I projekt av mindre storlek gäller så kallad anmälningsplikt och då ska man göra en anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Anmälan om vindkraft finns under självservice. Under länkar kan du läsa vad anmälan bör innehålla.

Sidan uppdaterad: 2017-04-03